Konkurs KIRP

„Radca prawny w czasach pandemii” KOMISJA INTEGRACJI KRRP ogłasza konkurs na spot filmowy.

 Masz pomysł na krótki film telefonem? Od dawna myślisz, żeby go zrealizować? Nie zwlekaj! Czekamy na Twoją mini-produkcję, która docelowo zostanie zaprezentowana w filmie promującym zawód radcy prawnego wykonywany w okresie pandemii koronawirusa, pokazującym naszą aktywność w pracy i w domu. Dla najlepszych trzech spotów przewidziane są nagrody rzeczowe!

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Konkurs skierowany jest dla wszystkich radców prawnych, którzy co najmniej w dniu zgłoszenia swojego udziału są wpisani na listę radców prawnych. Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić więcej niż jeden spot.

Kiedy i w jaki sposób?

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 27 maja 2020 r., o zachowaniu terminu decyduje data przesłania. Wykonany spot z dopiskiem w temacie wiadomości „Konkurs na spot filmowy KIRP” należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem wpisu oraz danymi kontaktowymi osoby zgłaszającej.

Wytyczne:

W naborze przyjmowane są prace wykonane w różnych technikach i o dowolnej tematyce. Jedynym ograniczeniem i wymogiem jest czas – każdy z nadsyłanych filmów nie może przekroczyć 30 sekund. Zadaniem konkursowym jest samodzielne nakręcenie materiału filmowego nagranego telefonem w pionie lub wykonanie zdjęcia telefonem w pionie.

Kryteria oceny:

Zebrane propozycje będą rozpatrywane przez członków Komisji Integracji KIRP, którzy wezmą pod uwagę zgodność tematu spotu z tematyką Konkursu i jego założeniami, oryginalność podejścia do tematu i pomysł na spot, kreatywność, trafność przekazu oraz wartość artystyczną i techniczną.

Co jest ważne?

Ważną cechą całego przedsięwzięcia jest pokazanie prawdziwych uczuć autorów – radców prawnych i ich najbliższych. Przygotowując materiał filmowy w formie video-relacji zależy nam, żeby na ujęciach znajdowały się osoby, które są uśmiechnięte, zaciekawione, będące w dobrym humorze. Liczą się emocje – wywołanie zainteresowania i interakcji odbiorcy. Zamknąć film w kilkudziesięciu sekundach to nie lada wyzwanie…

Regulamin Konkursu dostępny jest w pliku do pobrania na stronie www.kirp.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie. Uwolnij wyobraźnię i zmierz się z czasem! 


 

REGULAMIN KONKURSU

na przygotowanie spotu filmowego promującego zawód radcy prawnego wykonywany w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa).

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na przygotowanie spotu filmowego promującego zawód radcy prawnego w okresie pandemii koronawirusa, zwanego dalej „Konkursem”.
 3. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Izba Radców Prawnych, zwana dalej Organizatorem”.
 4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 5. Do głównych celów Konkursu należy:
 • 1) promocja zawodu radcy prawnego,
 • 2) ukazanie wizerunku radcy prawnego, sposobu i metod wykonywania zawodu i spędzania czasu wolnego w okresie pandemii koronawirusa Covid-19,
 • 3) integracja członków samorządu radców prawnych,
 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 2. Konkurs przeznaczony jest dla radców prawnych.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być radca prawny, który co najmniej w dniu zgłoszenia swojego udziału w konkursie, jest wpisany na listę radców prawnych.
 5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w treści niniejszego Regulaminu.
 6. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach niniejszego Regulaminu, zwane są w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”.

III. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACE KONKURSOWE.

 1. Zadaniem konkursowym jest samodzielne nakręcenie materiału filmowego nagranego telefonem w pionie lub wykonanie zdjęcia telefonem w pionie, zwanego dalej „spotem”, którego motywem przewodnim będzie realizacja celów o których mowa w rozdz. I ust. 4
 2. Uczestnik może zgłosić więcej niż jeden spot.
 3. Spot może zostać wykonany dowolną techniką, przy czym jego długość nie powinna przekroczyć 30 sekund.
 4. Spoty trwające powyżej 30 sekund nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu lub zostaną skrócone przez Organizatora.

5.Uczestnicy zobowiązują się do zgłaszania wyłącznie spotów, do których przysługują im wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie i które nie są przedmiotem jakichkolwiek praw autorskich lub pokrewnych osób trzecich oraz nienaruszających dóbr osobistych osób trzecich, w tym prawa do wizerunku. Przesłanie spotu jest równoznaczne z zapewnieniem, iż autor przesłanego spotu posiada pełnię praw do jego eksploatacji i w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich, a także prawo do wykorzystania wizerunku osób występujących w spocie

 1. Spoty zawierające treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, powszechnie uznawane za obraźliwe nie będą uwzględniane jako sprzeczne z zasadami Regulaminu.

7.Organizator nie odsyła spotów zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym spotów niezakwalifikowanych do Konkursu.

8.Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia techniczne spotów zgłaszanych do Konkursu.

 1. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu spotu do Konkursu.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych spotów lub filmów z tymi spotami na stronach internetowych, portalach społecznościowych, a także w mediach.

11.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich odnoszących się do zgłoszonych spotów.

 1. Spoty niespełniające warunków wymienionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie spotu zgodnie z wymogami Regulaminu Konkursu wraz z imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem wpisu oraz danymi kontaktowymi osoby zgłaszającej.
 3. Nadesłanie spotu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 4. Wykonany spot z dopiskiem w temacie wiadomości „Konkurs na spot filmowy KIRP” należy przesłać drogą elektroniczną – mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 27 maja 2020 r. (o zachowaniu terminu decyduje data przesłania).

V.POZOSTAŁE WARUNKI.

1.Ze spotów zgłoszonych do Konkursu Organizator wykona film pokazujący aktywność zawodową i pozazawodową radcy prawnego w okresie pandemii koronawirusa Covid-19 (np. praca z domu połączona z codziennymi obowiązkami, opieką nad dziećmi, prowadzenie wideokonferencji z klientami, udzielanie porad telefonicznych, różnorodne zainteresowania, małe i duże dzieci, które pomagają im w domowych obowiązkach, zwierzęta domowe).

 1. Jeżeli w spocie jest utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika przez czas trwania Konkursu, a następnie bezterminowo po jego zakończeniu, poprzez jego rozpowszechnianie na stronach internetowych, portalach społecznościowych i mediach. W przypadku jeśli w spocie jest utrwalony wizerunek innych osób niż Uczestnik, Uczestnik oświadcza, że uzyskał zgody tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku w zakresie, o którym mowa w zd. 1.
 2. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że z chwilą przesłania Organizatorowi spotu Uczestnik udziela licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na rzecz Krajowej Izby Radców Prawnych do wykorzystania spotu na następujących polach eksploatacji:

 1) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami, w jakimkolwiek formacie na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, w formie pliku elektronicznego;

2) wprowadzenia do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym publikowanie na stronach internetowych;

3) udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym;

4) wystawiania lub publicznej prezentacji (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji,

5) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,

6) prawa do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienia, modyfikacji, tłumaczenia na różne języki, zmiany treści całości lub ich części,

7) publikacji i rozpowszechniania w całości lub w części;

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora w zakresie licencji, o której mowa w ust. 3 powyżej, w tym w zakresie wymienionych tam pól eksploatacji, do wyrażania przez Organizatora zgody na wykonywanie praw zależnych do spotu, w tym prawa do opracowania spotu oraz do rozporządzania i korzystania z tak powstałych opracowań;
 2. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu korzystania przez Organizatora ze spotu, zgłaszający podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do zwolnienia Organizatora od odpowiedzialności względem osób trzecich, w tym naprawi ewentualnie powstałą z tego tytułu po stronie Organizatora szkodę w jej pełnej wysokości oraz zaspokoi wszelkie koszty wynikające z takich roszczeń, w tym koszty procesu;
 3. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zgłoszonego spotu, zgłaszający, który dokonał jego zgłoszenia zostanie poinformowany niezwłocznie o takich roszczeniach.
 1. PRZEPROWADZENIE KONKURSU I KRYTERIA OCENY
 2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny przez członków Komisji Integracji Krajowej Izby Radców Prawnych.
 3. Każdy spot zgłoszony do Konkursu będzie rozpatrywany indywidualnie.
 4. Członkowie Komisji przy ocenie spotu wezmą pod uwagę następujące kryteria:

1) zgodność tematu spotu z tematyką Konkursu i jego założeniami,

2) oryginalność podejścia do tematu i pomysł na spot,

3) wartość artystyczną spotu,

4) wartość techniczną spotu.

 1. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie o terminie oraz miejscu ogłoszenia wyników i sposobie przekazania nagród.

VII. NAGRODY

 1. Dla najlepszych trzech spotów ustanawia się nagrody rzeczowe:

1) za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł;

2) za zajęcie drugiego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł,

3) za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł.

 1. Na oficjalnym profilu Organizatora na stronie www., Facebooku lub innych publikacjach mogą zostać zamieszczone wszystkie prace konkursowe. W ramach filmu wykonanego przez Organizatora mogą zostać użyte spoty nagrodzone oraz nienagrodzone.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w Konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, promocji Konkursu, w szczególności na publiczne podanie imion i nazwisk Uczestników Konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)).
 2. Organizator informuje, że Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik

może skontaktować się z Organizatorem w następujący sposób: Krajowa Izba Radców Prawnych, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach:

1) sprawnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym publikacji wyników

Konkursu, co do następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail - w tym zakresie podstawę prawną

przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolna zgoda osoby

dokonującej zgłoszenia do Konkursu;

2) statystycznych i archiwizacyjnych związanych z obowiązkiem rozliczenia przez

Organizatora Konkursu, , co do następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail - w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania

stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej

ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących

Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

Powyższe nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody przed jej cofnięciem.

 1. Dodatkowo, przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

– tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w systemie informatycznym przy czym decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu lub jego odwołania.
 3. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
 4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i niewyłonienia Laureatów.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości

skontaktowania się z Laureatami Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia poczty e-mail i nieprawidłowe działanie serwisu Facebook.com lub serwera poczty.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.

7.W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kirp.pl

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta