Aktualności

W imieniu Rady OIRP w Białymstoku mamy przyjemność zaprosić wszystkie dzieci i wnuki radców prawnych i aplikantów radcowskich na przedstawienie "Straszna Piątka" wraz z zabawą choinkową, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2018 r. (niedziela) o godz. 13.00 w Białostockim Teatrze Lalek przy ul. Kalinowskiego 1.

       W około 2-godzinnym programie przewidziane jest przedstawienie oraz zabawa z wizytą Mikołaja. Z uwagi na charakter imprezy, jest ona dedykowana dla dzieci w wieku ok. 3-11 lat.

       Koszt udziału dziecka wynosi 60 zł (cała kwota przeznaczona na prezenty, które dzieci otrzymają od Mikołaja). Koszty uczestnictwa dzieci i rodziców członków samorządu pokrywa OIRP w Białymstoku. Osoby spoza samorządu proszone są o uiszczenie 25 zł. Wskazaną kwotę należy wpłacić rachunek bankowy Izby nr 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001 lub w kasie OIRP w terminie do 17 stycznia 2018 r. W tytule przelewu przelewu należy też wpisać imię i nazwisko radcy/aplikanta, którego wpłata dotyczy.

       Jednocześnie proszę o zgłaszanie do Izby telefonicznie lub mailowo liczby osób (dorosłych i dzieci) oraz wieku dzieci z podaniem imienia i nazwiska – celem zróżnicowania prezentów stosownie do wieku.

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego rozszerzające udział pełnomocnika z urzędu w postępowaniach, w których osoba, której dotyczy postępowanie nie jest zdolna do złożenia wniosku oraz w postępowaniach dotyczących umieszczenia bez zgody zainteresowanej osoby w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej. W celu zapewnienia sprawnego wyznaczania pełnomocników w tych sprawach proszę radców prawnych chętnych do udziału w tego rodzaju sprawach do zgłoszenia się drogą mailową lub telefoniczną do Biura Izby w terminie do 10 stycznia 2018 r. Chętni będą wyznaczani na pełnomocników poza kolejnością wynikającą z listy radców prawnych zgłoszonych do prowadzenia spraw z urzędu. Z informacji uzyskanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku wynika, że posiedzenia w tych sprawach odbywają się co dwa tygodnie, we wtorki i czwartki, należy liczyć się z posiedzeniami wyjazdowymi w Szpitalu w Choroszczy (głównie) i w domach pomocy społecznej (incydentalnie). Stawka urzędowa za I Instancję wynosi 120 zł + VAT.

 

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza X edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Zgłoszenia należy przesyłać do Okręgowych Izb Radców Prawnych. Uroczysta gala z udziałem laureatów odbędzie się w piątek, 16 marca 2018 roku w Warszawie.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2017” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2017 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez: świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej, prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej, udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono, prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszenia przyjmowane są  przez Okręgową Izbę  Radców Prawnych w Białymstoku do dnia 20 stycznia 2018r. 

Każda Rada OIRP może zgłosić jednego kandydata.

Zasady konkursu określa Regulamin konkursu KRRP, który przedstawiamy w załączniku. Prawo zgłoszenia do OIRP kandydatów do konkursu przysługuje radcom prawnym, społecznościom lokalnym, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, środowiskom prawniczym i beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.

formularz-zgloszeniowy.doc

krysztalowe-serce-regulamin-1.pdf

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta