Poniżej znajduje się wzór karty ewidencyjnej radcy prawnego, ustalony na postawie uchwały Nr 95/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej 

 KARTA-EWIDENCYJNA.pdf

 

Wyjaśnienie:

Ostatnie zmiany w przepisach regulujących wykonywanie naszego zawodu powodują pilną konieczność aktualizacji niektórych danych gromadzonych przez rady okręgowych izb radców prawnych. Posiadanie aktualnych informacji niezbędne jest radom do właściwego wykonywania swoich zadań i gwarantuje zrzeszonym w nich radcom prawnym uniknięcie negatywnych konsekwencji mogących wyniknąć
z błędnych danych ewidencyjnych.

Konieczność aktualizacji danych związana jest m.in. z:

 • Przyznaniem radcom prawnym uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym. Wywołuje to po stronie izb konieczność zgromadzenia określonych informacji, a konkretnie tych co do pozostawania przez poszczególnych radców prawnych w stosunku pracy. Mianowicie wyłącznie radcowie prawni niepozostający w stosunku pracy mogą w pełni korzystać z uprawnienia o którym mowa powyżej (nie dotyczy pracowników naukowych oraz naukowo - dydaktycznych). Istotne jest także, aby zainteresowane osoby wyraziły swoją gotowość do świadczenia pomocy prawnej w charakterze obrońcy z urzędu. Tylko aktualne informacje pozwolą bowiem na właściwe przygotowanie list obrońców, które zobowiązane będą sporządzać rady okręgowych izb radców prawnych.
 • Obowiązkiem prowadzenia przez rady aktualnej listy radców prawnych oraz publikowania jej
  w Biuletynie Informacji Publicznej
  . Zawarte na tej liście informacje stanowić mają rzetelne źródło informacji dla wszystkich podmiotów (w tym sądów) zainteresowanych zweryfikowaniem uprawnień zawodowych osób wykonujących zawód radcy prawnego.
 • Nowelizacją ustawy o radcach prawnych, która wprowadziła do jej treści pojęcie adresu do doręczeń. Pisma wysyłane na ten adres w ramach postępowań prowadzonych na podstawie ustawy, wysyła się ze skutkiem doręczenia. Zważywszy na docierające z okręgowych izb radców prawnych sygnały co do pojawiających się trudności w kontaktach z niektórymi członkami samorządu, posiadanie deklaracji radcy prawnego co do takiego adresu gwarantuje sprawne przeprowadzenie wielu postępowań uregulowanych na gruncie ustawy o radcach prawnych.
  W szczególności, że postępowania te co do zasady wszczynane są na poziomie okręgowych izb radców prawnych.
 • Reorganizacją sposobu komunikacji samorządu radcowskiego z jego członkami. W związku
  z przyjęciem nowego modelu kolportażu wydawnictw samorządowych, aktualizując swoje dane, radcowie prawni mają wybór co do formy ich otrzymywania, tj. w wersji papierowej bądź elektronicznej.

Gromadzenie i posiadanie przez rady okręgowych izb radców prawnych aktualnych informacji jest ich obowiązkiem. Nadto o tyle istotnym, że w konsekwencji przykładowo przełoży się na dopuszczenie do udziału w sprawie przed sądem tylko osób posiadających na daną chwilę prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego i analogicznie nie doprowadzi do sytuacji, w której sąd odmawia dopuszczenia do udziału w sprawie radcy prawnego, który takie prawo posiada.

Tylko sprawne zebranie kart ewidencyjnych umożliwi radom okręgowych izb radców prawnych przeprowadzenie szeregu czynności związanych ze zmianami o których mowa w niniejszym piśmie

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta