Komunikaty

 • I rok aplikacji:
 1. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 4 września 2017r. godz. 900 (termin dodatkowy),
 2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 4 września 2017r. godz. 900 (termin poprawkowy),
 • II rok aplikacji:
 1. Prawo rodzinne i opiekuńcze – 4 września 2017r. godz. 900 (termin dodatkowy),
 2. Prawo rodzinne i opiekuńcze – 4 września 2017r. godz. 900 (termin poprawkowy),
 3. Prawo karne, postępowanie karne – 6 listopada 2017r. godz. 900
 • III rok aplikacji:

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne – 20 października 2017r. godz. 900

Regulamin przeprowadzania kolokwiów aplikantów OIRP w Białymstoku w 2017 roku

§ 1

1. Kolokwia przeprowadza komisja powołana przez Prezydium Rady
2. Komisja liczy od 7 do 17 osób.
3. Prezydium Rady powołuje spośród członków komisji Przewodniczącego i jego Zastępcę.
4. Członkowie komisji oraz osoby opracowujące zadania otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Radę OIRP za opracowanie: zadania (kazusu) na egzamin pisemny, sprawdzenie pracy pisemnej i przeprowadzenie egzaminu ustnego.

§ 2

1. Terminy przeprowadzenia poszczególnych kolokwiów ustala Prezydium Rady i
powiadamia o nich aplikantów drogą mailową oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej Izby nie później niż na 30 dni przed terminem wyznaczonego kolokwium.
2. Terminy przeprowadzenia kolokwiów poprawkowych ustala Prezydium Rady na dzień przypadający nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty ogłoszenia wyników kolokwium danego przedmiotu i powiadamia o nich aplikantów w sposób wskazany w ust. 1 nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem kolokwium.
3. Kolokwia i kolokwia poprawkowe przeprowadza się po zakończeniu zajęć z poszczególnych przedmiotów, w okresie do dnia 15 grudnia z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
4. Miejsce przeprowadzenia kolokwium ustala Komisja i powiadamia o nim aplikantów nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem kolokwium.
5. Do dnia 30 maja 2017 r. Komisja przeprowadzi losowanie numerów dla poszczególnych aplikantów każdego roku aplikacji, które wyznaczać będą miejsce podczas kolokwiów pisemnych oraz kolejność przystąpienia do kolokwium ustnego.

§ 3

1. Kolokwia na I roku aplikacji obejmują następujące przedmioty: Prawo pracy i
ubezpieczeń społecznych, Prawo cywilne oraz Postępowanie cywilne.
2. Kolokwia na II roku aplikacji obejmują następujące przedmioty: Prawo spółek
handlowych, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze, Prawo rodzinne i
opiekuńcze, Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie
karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia.
3. Kolokwia na III roku aplikacji obejmują następujące przedmioty: Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja funkcjonowania samorządu radców prawnych, Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe.
§ 4
1. Formę każdego z kolokwiów oraz czas jego trwania określa załącznik do Uchwały
nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu aplikacji.
2. Podczas kolokwium ustnego :
a) aplikanci I roku aplikacji losują 2 (dwa) pytania z prawa pracy i jedno z prawa ubezpieczeń społecznych ,
b) aplikanci II roku aplikacji losują z 3 (trzy) prawa gospodarczego
c) aplikanci III roku aplikacji losują 1 (jedno) pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, jedno pytanie z zasad etyki radcy prawnego i jedno pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych,
3. Podczas kolokwium pisemnego:
a) aplikanci I roku aplikacji opracowują kazus polegający na : sporządzeniu apelacji lub opinii o jej niecelowości – z postępowania cywilnego, sporządzeniu umowy lub opinii prawnej – z prawa cywilnego,
b) aplikanci II roku aplikacji opracowują kazus polegający na sporządzeniu: pozwu - z Prawa rodzinnego i opiekuńczego; apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego – z Prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia; pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy, lub opinii prawnej – z Prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego,
c) aplikanci III roku aplikacji opracowują kazus polegający na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. Każde kolokwium odbywa się w obecności co najmniej dwóch członków Komisji

§ 5
Nieobecność aplikanta na kolokwium, z innego powodu niż niezdolność do pracy potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, jest równoznaczna z nie przystąpieniem do kolokwium. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nieobecność na kolokwium może być
usprawiedliwiona na wniosek przez Dziekana również z innych powodów niż niezdolność do pracy. Nie przystąpienie do kolokwium lub kolokwium poprawkowego bez
usprawiedliwienia lub nie przystąpienie do kolokwium lub kolokwium poprawkowego
w dodatkowym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z
kolokwium.
§ 6
1. Podczas kolokwium ustnego aplikanci nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, orzecznictwa oraz innej pomocy. Podczas kolokwium pisemnego w formie kazusu aplikanci mogą korzystać wyłącznie z tekstów aktów prawnych.
2. Aplikanci podczas kolokwium nie mogą korzystać z urządzeń służących do przekazu
lub odbioru informacji.
3. W przypadku niesamodzielnego opracowywania odpowiedzi podczas kolokwium
zakłócenia jego przebiegu , złamania zakazu korzystania odpowiednio z tekstów prawnych,
orzecznictwa, urządzeń służących do przekazu i odbioru informacji bądź innej pomocy oraz aplikant zostaje wykluczony udziału w kolokwium co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
§ 7
1. Komisja dokonuje oceny kolokwium na zasadach określonych w załączniku do
Uchwały nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu aplikacji.
2. Ostateczną ocenę kolokwium ustnego i kolokwium pisemnego w formie kazusu
ustalają członkowie komisji przeprowadzający dane kolokwium na podstawie przyznanej punktacji .
§ 8
Komisja po przeprowadzeniu kolokwium w formie kazusu wraz z ogłoszeniem wyników podaje prawidłowe rozwiązanie kazusu.

§ 9
1. Na wniosek aplikanta dopuszcza się możliwość wglądu ( na ekranie komputera bądź papierowej kopii) do sporządzonego przez niego zadania pisemnego . Zadanie udostępnia się wyłącznie w biurze OIRP w Białymstoku, w obecności osoby udostępniającej, bez możliwości jego utrwalania.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek aplikantów możliwe jest przeprowadzenie spotkania w przedmiocie omówienia zadań pisemnych z oceną niedostateczną. Spotkanie odbywa się z udziałem członków komisji oraz zainteresowanych aplikantów.
3. Od ustalonego przez komisję wyniku kolokwium odwołanie nie przysługuje. W razie
negatywnego wyniku, kolokwium powtarza się tylko jeden raz.
§ 10
Z przebiegu kolokwium sporządza się odrębnie dla każdego aplikanta, protokół zawierający w szczególności uzyskaną punktację oraz ocenę. Protokół dołącza się do akt osobowych aplikanta.
§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia

 • I rok aplikacji:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – 4-5 lipca 2017 r. godz. 830

 • II rok aplikacji:

Prawo rodzinne i opiekuńcze – 3 lipca 2017 r. godz. 900

 • III rok aplikacji:

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych – 6-7 lipca 2017 r. godz. 830

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 29 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Komisję ds. przeprowadzenia kolokwiów w 2017 r. w następującym składzie:

 • Ewa Arcisz - Przewodniczący Komisji
 • Andrzej Kaliński – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Przemysław Bućko
 • Anna Gadomska-Radel
 • Joanna Kamieńska
 • Jacek Klimowicz
 • Barbara Kruszewska
 • Ewa Matowicka
 • Izabela Praczukowska
 • Janusz Radwański
 • Małgorzata Rola-Pawłow
 • Magdalena Śliwska
 • Antoni Zadykowicz
 • Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

1) I rok aplikacji

a) Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych – 4 - 5 lipca 2017r. godz. 8,30

2) II rok aplikacji

a) Prawo rodzinne i opiekuńcze – 3 lipca 2017r. godz. 9,00

3) III rok aplikacji

a) Zasady wykonywania zawodu (...) – 6- 7 lipca 2017 r. godz.8,30

Wysokość opłaty za szkolenie aplikantów radcowskich w 2017 r. wynosi 5.200 zł płatnej w następujący sposób:

I rata- w wysokości 2.600,00 zł w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.


II rata- w wysokości 2.600,00 zł w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 315/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 października 2016 r.w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2017

http://bibliotekakirp.pl/items/show/609

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta