Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn zm.) w związku z § 15 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się przepisy porządkowe odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej w 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

 

Przepisy porządkowe odbywania aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2018

  • 1.

Aplikanci zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz innych przepisów wynikających z uchwał samorządu radcowskiego.

  • 2.

Aplikanci zobowiązani są do uiszczania opłaty rocznej za aplikację radcowską w wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz opłacania składki członkowskiej w wysokości 20,00 zł miesięcznie na rzecz samorządu radcowskiego. Opłata powinny być uiszczanie na konto OIRP w Białymstoku lub w kasie Biura OIRP w Białymstoku.

  • 3.

Aplikanci odbywają zajęcia szkoleniowe w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku przy ul. Przejazd 2 A. Zajęcia wykładowe i zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w dniach w czwartki (I rok), środy (II rok), piątki (III rok). Rada OIRP zastrzega prawo do zmiany dni odbywania zajęć w szczególnych przypadkach i przełożenia zajęć na inny dzień, w tym na sobotę. Zajęcia ustalane są indywidulanie z wykładowcą i mogą trwać od 8.00 do 16.30. Szczegółowy program zajęć aplikanci każdorazowo otrzymują drogą elektroniczną.

  • 4.

Aplikanci odbywają zajęcia wykładowe w jednej grupie dla danego rocznika aplikacji. Aplikanci odbywają zajęcia ćwiczeniowe z podziałem roku na dwie grupy ćwiczeniowe. Podziału roku dokonuje starosta każdego roku. Po przydzieleniu do grupy zmiana jest możliwa w uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika Szkolenia Aplikantów.

  • 5.

Obecność na zajęciach szkoleniowych jest potwierdzana poprzez złożenie przez aplikanta podpisu na liście obecności. Lista obecności jest dokumentem, na podstawie którego ustala się ilość godzin nieobecności. Spóźnienia lub wcześniejsze wyjścia z zajęć zgłaszane są i usprawiedliwiane u Dziekana, Wicedziekana ds. Aplikacji, Kierownika Szkolenia Aplikantów lub upoważnionego pracownika Biura OIRP, co podlega odnotowaniu na liście obecności.

  • 6.

Aplikanci otrzymują Dzienniczek Zajęć Aplikanta, który jest dokumentem potwierdzającym przebieg aplikacji, na podstawie którego dokonuje się zaliczenia roku szkoleniowego. Aplikant zobowiązany jest do uzupełniania dzienniczka systematycznie, czytelnie, zgodnie ze stanem faktycznym. Pod koniec roku szkoleniowego Kierownik Szkolenia Aplikantów określa i podaje do wiadomości aplikantów termin złożenia dzienniczka, posiadającego wymagane wpisy z przebiegu szkolenia oraz termin złożenia opinii patrona o aplikancie.

  • 7.

Wszelkie ogłoszenia, informację, zmiany w programie przekazywane są aplikantom za pośrednictwem poczty elektronicznej,

  • 8.

Przerwa wakacyjna trwa od dnia 7 lipca 2018 r. do dnia 19 sierpnia 2018 r.

  • 9.

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi przepisami porządkowymi mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu odbywania aplikacji i ustawy o radcach prawnych.

 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta