Egzamin radcowski 2018

Osoby, które zdały egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i chcą być wpisane na listę radców prawnych na posiedzeniu Rady OIRP w dniu 20 maja 2019r. powinny złożyć do dnia 17 maja 2019 r.( data wpływu do OIRP) następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis na listę radców prawnych ( w formie podania)
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Życiorys
 4. Dwa zdjęcia ( jak do dowodu osobistego)
 5. Informację o niekaralności z KRK ( w formie papierowej)
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 7. Oświadczenie , że nie były prowadzone postępowania karne ani dyscyplinarne
 8. Oświadczenie, że nie było prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 9. Oświadczenie lustracyjne dla osób urodzonych przed 1.08.1972r.
 10. Opłata zgodna z § 4 i § 5 Uchwały Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17.09.2010 r.:

- dla osób z art. 24 uorp     - 1.350,00 zł  

   1.125,00 zł za decyzję w sprawie wpisu

     225,00 zł wysokość opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem   postępowania o wpis na listę radców prawnych.

- dla osób z art. 25 uorp     - 2.250,00 zł  

     1.125,00 zł za decyzję w sprawie wpisu

     1.125,00 zł wysokość opłaty manipulacyjnej związanej z prowadzeniem   postępowania o wpis na listę radców prawnych.

 1. Oświadczenie Rodo ( w zał.)

Łączną opłatę należy wnieść na konto OIRP

51 1130 1059 0017 3208 0920 0001 z zaznaczeniem imienia i nazwiska osoby, której wpłata dotyczy lub w kasie OIRP.

wyniki_egzaminu_radcowskiego_przeprowadzonego_w_dniach_26-29.03.2019.PDF

Klauzula_informacyjna_OIRP.doc

oświadczenie.docx

wzor-kwestionariusza-osobowego.doc

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej

do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego

z siedzibą w Białymstoku

SWSA Wojciech Stachurski

informacja_o_wyborze_sposobu_rozwiązywania_zadań_2019_r.doc

3_oświadczenie_o_akceptacji_warunków_związanych_z_użyciem_własnego_sprzętu_komputerowego_2019.doc

Rozwiązanie zadań na egzaminie radcowskim następuje w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, a więc do dnia 5 marca 2019 r. zdający składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu. Niezłożenie w wskazanym terminie oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego podczas egzaminu radcowskiego oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań.

Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadań z egzaminu radcowskiego. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu radcowskiego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego, zdający sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony.

Zdający, rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu radcowskiego może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony.

      Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, powinni we własnym zakresie sprzęt ten przygotować pod kątem minimalnych wymagań technicznych.

Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

Zaleca się, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy sprzęt komputerowy, na którym zdający zamierza rozwiązywać zadania, spełnia wymienione wymagania, przed egzaminem i we własnym zakresie skorzystać z pomocy informatyka.

Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu.

Przygotowanie sprzętu komputerowego zgodnie z podanymi wymogami jest obowiązkiem zdającego, który wybrał taką formę rozwiązywania zadań.

Wersja demonstracyjna „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” oraz „Instrukcja użytkownika - aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ms.gov.pl/egzaminy-prawnicze/).

Podstawa prawna zamieszczenia informacji: § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 116).

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej

do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego

z siedzibą w Białymstoku

SWSA Wojciech Stachurski

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dziale w zakładce „Egzaminy Prawnicze/Zawodowe egzaminy prawnicze/Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” zostały opublikowane dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej oraz wersja demonstracyjna Aplikacji wraz z instrukcją obsługi.

https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, tj.:

 1. doktorów nauk prawnych,
 2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 6. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
 7. osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. osób, które w terminie określonym w art. 241 ustawy o radcach prawnych nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych,
 9. osób, o których mowa w art. 292 2 ustawy o radcach prawnych;

na dzień 26 marca 2019 r. godz. 10.00 - część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 27 marca 2019 r. godz. 10.00 - część druga, obejmująca zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 28 marca 2019 r. godz. 10.00 - część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 29 marca 2019 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub z zasad etyki.

     Zgodnie z treścią art. 362 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego aplikanci radcowscy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych, w której odbyli aplikację radcowską. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości rady okręgowej izby radców prawnych właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wybranej komisji egzaminacyjnej.

      Egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach rad okręgowych izb radców prawnych w Białymstoku ul. Przejazd 2A, kod 15-430, dla obszaru właściwości Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: augustowski, białostocki, bielski, ełcki, giżycki, gołdapski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, olecki, piski, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, węgorzewski, wysokomazowiecki, zambrowski i miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża i Suwałki.

 

    Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 9 lutego 2019 r. - przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 5 marca 2019 r. - przez osoby, które odbyły aplikację radcowską.

     Opłata egzaminacyjna wynosi 1 800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych.

    Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko zdającego - opłata za egzamin radcowski w 2019 r.”.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy dołączyć:

I.   w przypadku osób, które odbyły aplikację radcowską:

 1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji radcowskiej,
 2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski.

II.  w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych odpowiednio:

 1. kwestionariusz osobowy,
 2. życiorys,
 3. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
 6. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez radcę prawnego lub adwokata w kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych lub kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 7. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 8. dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4 - letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 9. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
 10. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 11. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin radcowski,
 12. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368, z późn. zm.) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.), w porozumieniu odpowiednio z Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Radą Radców Prawnych, wyznaczył termin egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2019 r. Egzaminy te odbędą się w dniach 26 - 29 marca 2019 r.

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta