informacja_o_wyborze_sposobu_rozwiązywania_zadań_2019_r.doc

3_oświadczenie_o_akceptacji_warunków_związanych_z_użyciem_własnego_sprzętu_komputerowego_2019.doc

Rozwiązanie zadań na egzaminie radcowskim następuje w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

Nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, a więc do dnia 5 marca 2019 r. zdający składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu. Niezłożenie w wskazanym terminie oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego podczas egzaminu radcowskiego oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań.

Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadań z egzaminu radcowskiego. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu radcowskiego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego, zdający sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony.

Zdający, rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu radcowskiego może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony.

      Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, powinni we własnym zakresie sprzęt ten przygotować pod kątem minimalnych wymagań technicznych.

Minimalne wymagania, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10;
 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
 • wolny port USB;
 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
 • odinstalowany program antywirusowy;
 • wyłączony wygaszacz ekranu;
 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”[3];
 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

[1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

[2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”.

[3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.
 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugeruje się odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

Zaleca się, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy sprzęt komputerowy, na którym zdający zamierza rozwiązywać zadania, spełnia wymienione wymagania, przed egzaminem i we własnym zakresie skorzystać z pomocy informatyka.

Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie Aplikacji do zdawania egzaminu.

Przygotowanie sprzętu komputerowego zgodnie z podanymi wymogami jest obowiązkiem zdającego, który wybrał taką formę rozwiązywania zadań.

Wersja demonstracyjna „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” oraz „Instrukcja użytkownika - aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych” zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ms.gov.pl/egzaminy-prawnicze/).

Podstawa prawna zamieszczenia informacji: § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 116).

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej

do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego

z siedzibą w Białymstoku

SWSA Wojciech Stachurski

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta