Nabór na aplikację

 

   Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00.

   Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w:
  1. Białymstoku, ul. Przejazd 2A, kod 15-430, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: augustowski, białostocki, bielski, ełcki, giżycki, gołdapski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, olecki, piski, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, węgorzewski, wysokomazowiecki, zambrowski i miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża, Suwałki;
   Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 15 sierpnia 2018 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.
   Opłata za egzamin wstępny wynosi 1050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych).
   Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2018 r.".
 
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:
  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys,
  4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (22 września 2018 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
  7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2018 r.:

ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,
ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,
ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców.

Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na rok 2018. Egzaminy te odbędą się w sobotę 29 września 2018 r.

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta