Osoby, które zamierzają rozpocząć aplikację radcowską w 2019r. proszone są o złożenie do dnia 18 października 2018r. wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich.

Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP w Białymstoku,  albo wysłać go pocztą na adres Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku ul. Przejazd 2A, 15-430 Białystok

Do wniosku należy dołączyć:

  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku 
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (dokument do pobrania na http://oirp.bialystok.pl/aktualności/dokumenty-do-pobrania.html )

 

Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć:
1) oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
2) urzędowy odpis tego dyplomu, albo
3) poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.

 

Poniższe wyniki nie stanowią ogłoszenia w rozumieniu k.p.a.

NUMER KODU

ILOŚĆ PUNKTÓW

001

101

002

93

003

94

004

89

005

96

006

76

007

117

008

111

009

94

010

91

011

108

012

95

013

76

014

72

015

119

016

110

017

75

018

90

019

104

020

93

021

104

022

75

023

110

024

76

025

75

026

120

027

77

028

86

029

127

030

81

031

93

032

117

033

74

034

95

035

111

036

73

037

78

038

83

039

80

040

94

041

93

042

88

043

83

044

101

045

88

046

111

047

92

048

109

049

83

050

89

051

108

052

120

053

84

054

81

055

102

056

98

057

104

058

78

059

78

060

95

061

94

062

97

063

113

064

75

065

115

066

127

067

105

068

87

069

108

070

83

071

78

072

100

073

107

074

102

075

85

076

72

077

103

078

95

079

106

080

113

081

121

082

102

083

79

084

92

085

129

086

109

087

120

088

121

089

95

090

120

091

105

092

106

093

91

094

103

095

104

096

85

097

111

098

113

099

88

100

105

101

97

102

109

103

97

104

116

105

97

106

99

107

101

108

112

109

107

110

68

111

106

112

106

113

117

114

119

115

83

116

93

117

116

118

90

119

109

120

89

121

88

122

101

123

84

124

108

125

112

126

91

127

111

128

99

129

87

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta