Komunikaty OIRP

KOMUNIKAT__OKW_z_dnia_4_czerwca_2020r.docx

UCHWAŁA_NR_2020-113_ZMIENIAJĄCA_UCHWAŁĘ_W_SPRAWIE_ZWOŁANIA_ZEBRAŃ_REJONOWYCH_OIRP_W_BIAŁYMSTOKU_I_WYBORU_OKRĘGOWEJ_KOMISJI_WYBORCZEJ.docx

KOMUNIKAT__OKW_z_dnia_9_marca_2020r.docx

W związku z wątpliwościami w przedmiocie przysługiwania radcom prawnym prawa zgłaszania kandydatów na delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku XI Kadencji - informuję, że prawo zgłaszania kandydatów na delegatów przysługuje wyłącznie radcom prawnym należącym do tego samego rejonu, z którego zgłaszani są kandydaci na delegatów. Tak sformułowane uprawnienie wynika z przepisów zawartych w § 4a w związku z § 3 ust. 3 Uchwały nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, stanowiącej załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych.

Poniżej wykazy Radców Prawnych poszczególnych rejonów Miasta Białystok:

MIASTO_I.xls

MIASTO_II.xls

MIASTO_III.xls             

 

Przewodniczący OKW

 Bogusław Dębski

20 stycznia

17 lutego

16 marca

27 kwietnia

25 maja

22 czerwca

 

 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku na danym posiedzeniu Rady jest złożenie go w Biurze Izby conajmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku w pełni akceptuje działania podejmowane przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku w okresie od września 2018 r. do chwili obecnej mające na celu dokonanie zmian w przepisach samorządowych zmierzających do usprawnienia działalności organów samorządowych na poziomie krajowym, wprowadzenia bardziej demokratycznego sposobu podejmowania decyzji oraz rozdzielenia funkcji w samorządzie na szczeblu krajowym i okręgowym.

Zgromadzenie Delegatów wyraża dezaprobatę dla działań podejmowanych przez władze i delegatów na Krajowy Zjazd z części Izb, które doprowadziły do przerwania obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w listopadzie 2018 r.

Zgromadzenie Delegatów wyraża nadzieję, że działania podejmowane przez władze Izby wraz z Izbami bydgoską, gdańską, kielecką, krakowską, lubelską, łódzką, szczecińską i wałbrzyską, przy udziale pozostałych Izb, doprowadzą do wypracowania kompromisowych rozwiązań, które mogłyby zostać zaakceptowane przez wszystkie okręgowe izby radców prawnych.

W odniesieniu do wyartykułowanych uprzednio przez izby wnioskujące o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu postulatów Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku wyraża poparcie dla wprowadzenia zasady nie łączenia funkcji w samorządzie na szczeblu krajowym i okręgowym, ograniczenia liczebności Krajowej Rady Radców Prawnych i jej Prezydium, określenia maksymalnej liczby delegatów na Krajowy Zjazd z jednej izby, podejmowania uchwał przez Krajową Radę Radców Prawnych w istotnych sprawach samorządu kwalifikowaną większością głosów. Jednocześnie Zgromadzenie Delegatów opowiada się za wprowadzeniem zmian na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych jeszcze w 2019 r. by mogły mieć one zastosowanie do wyborów władz kadencji 2020-2024.

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta