Uchwały Rady

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z § 19 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie z dnia 29 lutego 2016r. postanawia się skreślić z listy aplikantów radcowskich Pana Adriana Gosk (APL-BL-160037)

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych(Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z § 24 ust. 9 Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich zawartego w uchwale nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz § 2 ust. 1, § 5 i 23 pkt 4 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia
26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania będącego w okręgu działania OIRP w Warszawie oraz podjęciem przez Radę OIRP w Warszawie, na wniosek radcy prawnego Ewy Mirończuk-Armaty, uchwały Nr 369/2016 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przeniesienia wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie postanawia się usunąć wpis z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcy prawnego Ewy Mirończuk-Armaty (BŁ-794).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 29 pkt 1 w związku z art. 291 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z § 2 ust. 1, § 5 i 23 pkt 4 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie z dnia 7 marca 2016r. postanawia się skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Jerzego Wojtkiewicza (BŁ/S/202)        

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze śmiercią w dniu 30 listopada 2015r. postanawia się na skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Stanisławę Maczulską (BŁ-173).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233) w związku z § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej zmienionego uchwałą Nr 106/IX/2015 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia
12 grudnia 2015 r.
oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. W uchwale Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku nr 8/2016 z dnia
4 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia rocznych planów praktyk dla poszczególnych roczników aplikacji w 2016 r. roczne plany praktyk dla poszczególnych roczników aplikacji w 2016 r. w stanowiące załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1-3 do niniejszej uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

zał__1-3_do_uchwały_nr_1432016.docx

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta