Uchwały Rady

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 21 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej zmienionego uchwałą Nr 106/IX/2015 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 grudnia 2015 r. oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wydać aplikantom radcowskim, którzy ukończyli III rok aplikacji zaświadczenia o ukończeniu aplikacji o następującej treści:

Zaświadczenie

o ukończeniu aplikacji radcowskiej

„Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, działając na podstawie art. 32 ust. 4 i art. 351 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych   /Dz. U. z 2015 r. poz. 507 ze zm./ oraz § 21 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014r. ze zm.

zaświadcza, że aplikant radcowski ukończył/a z dniem 31 grudnia 2015 r. aplikację radcowską odbywaną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku”.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze śmiercią w dniu 9.12.2015 r. postanawia się na skreślić z listy aplikantów radcowskich OIRP w Białymstoku Panią Agnieszkę Jaromską (APL –BL-140046).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm..) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze śmiercią w dniu 12.04.2015r. postanawia się na skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Mariana Waniewskiego (BŁ/Ł/16).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 97/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy oraz § 2 ust. 1, § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały nr 303/2015 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie list radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nadaje brzmienie określone w załączniku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

zalacznik_do_uchwaly_NR_2015-361.docx

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-6, art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 i § 19 Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich zawartego w uchwale
nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz § 2 ust.1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Wpisuje się Panią Anetę Bartoszuk na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta