Uchwały Rady

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) w związku z § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych nr 278/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy oraz z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 296/2018 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie list radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

NNP_2019_-_zestawienie_radców_i_punktów_-_po_zmianach.xlsx

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 ust. 3 i art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115) oraz § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r.
w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie z dnia 11 grudnia 2018 r. postanawia się skreślić z listy aplikantów radcowskich Panią Paulinę Kaszuba (APL-BL-180009).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 321 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115) w związku z § 3 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 294/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość opłaty za szkolenie aplikantów radcowskich w 2019 r. na kwotę 5.850,00 zł płatnej w następujących terminach:

  • I rata w wysokości 2.925,00 zł płatna do dnia 28 lutego 2019 r.
  • II rata w wysokości 2.925,00 zł płatna do dnia 31 maja 2019 r.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem z dnia 7 grudnia 2018 r. postanawia się na skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Mariusza Moczydłowskiego (BŁ/566).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) w związku z § 32ac Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 294/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

 § 1. Postanawia się wydać aplikantom radcowskim, którzy ukończyli III rok aplikacji zaświadczenia o ukończeniu aplikacji o następującej treści:

Zaświadczenie

o ukończeniu aplikacji radcowskiej

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, działając na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) w związku z § 32ac Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 294/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. zaświadcza, że aplikant radcowski ……………………. ukończył z dniem 31 grudnia 2018 r. aplikację radcowską odbywaną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 351 ust. 1-2 ustawy o radcach prawnych aplikant radcowski może zastępować radcę prawnego przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu przez okres roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w niniejszym zaświadczeniu.”

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta