Uchwały Rady

Na podstawie art. 50 ust. 3 i ust. 4 pkt 5-6, pkt 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1-2 oraz 18 ust. 3 w związku z § 353 ust. 2a pkt 2 i ust. 2b-2c uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. W uchwale nr 87/2017 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zwołania zgromadzenia OIRP w Białymstoku § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Proponuje się następujący porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady za 2016 r.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. oraz przedstawienie projektu budżetu na 2017 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 11. Sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego.
 12. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi sprawami samorządu.
 14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 15. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Rady OIRP (2016-2020).
 16. Zatwierdzenie sprawozdania Rady za 2016 r.
 17. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz bilansu OIRP za 2016 r.
 18. Uchwalenie budżetu OIRP na 2017 r.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie Zgromadzenia.”

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 9 i art. 26 ust. 1 Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich zawartego w uchwale Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. oraz § 2 ust. 1, § 5 i 23 pkt 4 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

             § 1. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania będącego w okręgu działania OIRP w Olsztynie oraz podjęciem przez Radę OIRP w Olsztynie, na wniosek aplikanta radcowskiego Tomasza Gołasia, uchwały Nr 32/X/2017 z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Olsztynie postanawia się usunąć wpis z listy aplikantów radcowskich OIRP w Białymstoku Tomasza Gołasia (APL-BL-160031).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

             § 1. W związku ze śmiercią w dniu 24 stycznia 2017 r. postanawia się na skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Michała Chomika (BŁ/250).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 50 ust. 3 i ust. 4 pkt 5-6, pkt 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1-2 oraz 18 ust. 3 w związku z § 353 ust. 2a pkt 2 i ust. 2b-2c uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

             § 1. Zwołuje się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na dzień 1 kwietnia 2017 r. godz. 1100 w Białymstoku, ul. Malmeda 1 w sala nr 13 (budynek T-Matic Grupa Computer Plus).

§ 2. Proponuje się następujący porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady za 2016 r.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. oraz przedstawienie projektu budżetu na 2017 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 10. Sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego.
 11. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi sprawami samorządu.
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 14. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Rady OIRP (2016-2020).
 15. Zatwierdzenie sprawozdania Rady za 2016 r.
 16. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz bilansu OIRP za 2016 r.
 17. Uchwalenie budżetu OIRP na 2017 r.
 18. Ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych z poszczególnych rejonów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie Zgromadzenia.

§ 3. 1. Rejestracji kandydatów na członka Rady OIRP wybieranego podczas Zgromadzenia o którym mowa w § 1 dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie:

 1. Bogusław Dębski (BŁ/246) – Przewodniczący
 2. Leszek Synoracki (BŁ/179) – Zastępca Przewodniczącego
 3. Alicja Surel (BŁ/1153) – Członek
 4. Anna Bieńczyk (BŁ/Ł/162) – Członek
 5. Łukasz Bieńczyk (BŁ/Ł/163) – Członek

2. Zgłaszanie kandydatów na członka Rady OIRP wybieranego podczas Zgromadzenia o którym mowa w § 1 odbywa się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, ul. Przejazd 2 a w godz. 900-1500;

            3. Zgłaszanie kandydatów następuje w formie pisemnej do 30 dnia przed dniem Zgromadzenia, o którym mowa w § 1.

4. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej w miejscu i terminie zgłaszania, o którym mowa w ust. 2, przed jego upływem.

§ 4. Głosowanie podczas Zgromadzenia określonego w § 1 odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma uchwała nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu z uwzględnieniem jej zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi.

             § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 9 i art. 26 ust. 1 Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich zawartego w uchwale Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. oraz § 2 ust. 1, § 5 i 23 pkt 4 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

             § 1. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania będącego w okręgu działania OIRP w Warszawie oraz podjęciem przez Radę OIRP w Warszawie, na wniosek aplikanta radcowskiego Rafała Malinowskiego, uchwały Nr 11/2017 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie przeniesienia wpisu na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie postanawia się usunąć wpis z listy aplikantów radcowskich OIRP w Białymstoku pana Rafała Malinowskiego (APL-BL-160026).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta