Uchwały Rady

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 ust. 3 i art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

 • § 1. W związku z wnioskiem o skreślenie z dnia 7 marca 2018 r. postanawia się skreślić z listy aplikantów radcowskich Panią Grażynę Radziwońską (APL-BL-160044).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 ust. 3 i art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie z dnia 26 lutego 2018 r. postanawia się skreślić z listy aplikantów radcowskich Pana Roberta Janisztę (APL-BL-150011).

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze śmiercią w dniu 24 listopada 2016r. (data informacji o zgonie 14.02.2018r.) postanawia się na skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Władysława Klepackiego (BŁ-348).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 50 ust. 3 i ust. 4 pkt 3, 5 i 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1-2 oraz 18 ust. 3 w związku z § 35 ust. 2a pkt 4 i ust. 2b-2c uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu stanowiącej załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwołuje się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na dzień 25 maja 2018 r. godz. 1700 w Supraślu, ul. Rymarka 7 (Pięć Dębów).

§ 2. Proponuje się następujący porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Rady z wykonania planu pracy za 2017 r.
 8. Sprawozdanie Rady z wykonania budżetu za 2017 r.
 9. Przedstawienie projektu budżetu na 2018 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 12. Sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego.
 13. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
 14. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi sprawami samorządu.
 15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 16. Zatwierdzenie sprawozdania Rady z wykonania budżetu oraz bilansu OIRP za 2017 r.
 17. Zatwierdzenie sprawozdania Rady z wykonania planu pracy za 2017 r.
 18. Uchwalenie budżetu OIRP na 2018 r.
 19. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 20. Rozpatrzenie oceny działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 21. Rozpatrzenie oceny działalności Rzecznika Dyscyplinarnego.
 22. Rozpatrzenie oceny działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie Zgromadzenia.

  §3. 1. Rejestracji kandydatów na członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wybieranego podczas Zgromadzenia, o którym mowa w § 1 dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie:
 • Bogusław Dębski (BŁ/246) – Przewodniczący
 • Leszek Synoracki (BŁ/179) – Zastępca Przewodniczącego
 • Alicja Surel (BŁ/1153) – Członek
 • Anna Bieńczyk (BŁ/Ł/162) – Członek
 • Łukasz Bieńczyk (BŁ/Ł/163) – Członek
 1. Zgłaszanie kandydatów na członka Rady OIRP wybieranego podczas Zgromadzenia o którym mowa w § 1 odbywa się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, ul. Przejazd 2 a w godz. 900-1500;
 2. Zgłaszanie kandydatów następuje w formie pisemnej do 30 dnia przed dniem Zgromadzenia, o którym mowa w § 1.
 3. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej w miejscu i terminie zgłaszania, o którym mowa w ust. 2, przed jego upływem.

  §4. Głosowanie podczas Zgromadzenia określonego w § 1, w zakresie pkt 19 porządku Zgromadzenia, odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania, a w pozostałych sprawach przez podniesienie ręki.
  § 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma uchwała nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu stanowiąca załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu z uwzględnieniem jej zmian.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych(Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych nr 278/IX/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy oraz z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 322/2017 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie list radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. wprowadza się zmiany zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

nieodplatna_pomoc_prawna_zmiany_02.2018.PDF

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta