Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamia, że w dniach 28-30 września 2017 r. organizuje sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w Hotelu „Natura Mazur” w Warchałach, którego tematem będą:

  1. Podział majątku a działalność gospodarcza - praktyczne aspekty Pani  Agnieszka Dowgier - adwokat
  2. Nowe prawo restrukturyzacyjne i zmiany w upadłości - uwagi praktyczne -  Pan Piotr Zimmmerman - radca prawny


Program może ulec drobnym korektom.

Czas trwania szkolenia - 13 godzin szkoleniowych

Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 26       

Szkolenie jest odpłatne. Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia w kwocie 500 zł (członkowie OIRP w Białymstoku) lub 1300 zł (członkowie pozostałych Okręgowych Izb Radców Prawnych)

Pozostały koszt pokrywa OIRP w Białymstoku.

Kwotę powyższą należy wpłacić na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku nr 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001 lub w kasie OIRP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2017 r.

Na blankiecie przelewu należy też wpisać imię i nazwisko radcy/aplikanta, którego wpłata dotyczy.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (maksymalnie 120 osób) o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłat, przy czym z uwagi na konieczność uzyskania punktów szkoleniowych pierwszeństwo mają radcowie prawni.

Prosimy o wskazanie osoby, z którą uczestnik chciałby zostać zakwaterowany w pokoju.

Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora, a dodatkowo uczestnik obciążony zostanie kosztami poniesionymi przez Izbę związanymi z jego udziałem. Zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Image-3.pdf

Image-4.pdf

Z poważaniem
Jacek Klimowicz
Sekretarz OIRP w Białymstoku


SZKOLENIA OGÓLNOPOLSKIE Organizowane przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych Krajowej Rady Radców Prawnych ROK 2017

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta