Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamia, że w dniach 13-20 kwietnia 2020 r. organizuje sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w „Playasol Aquapark & Spa Hotel” (Hiszpania)którego tematem będą:

  1.    „Dostęp do informacji publicznej w świetle aktualnego orzecznictwa. Zasady składania i rozpatrywania petycji" - 4 godziny
  2.    „Szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem problematyki zamówień mieszanych” - 4 godziny
  3.    „Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego" - 4 godziny
  4.    „Dochodzenie roszczeń z umów kredytowych we frankach szwajcarskich” - 4 godziny
  5. „Praktyczne zasady wykonywania zawodu radcy prawnego.” - 4 godziny

Czas trwania szkolenia - 20 godzin szkoleniowych. Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 40. Program może ulec drobnym korektom.       

Szkolenie jest odpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty szkolenia w kwocie 1.990 zł. Pozostałą część pokrywa OIRP w Białymstoku. Kwotę powyższą należy wpłacić na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku nr 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001 lub w kasie OIRP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2019 r. 

Na blankiecie przelewu należy też wpisać imię i nazwisko radcy/aplikanta, którego wpłata dotyczy. Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora, a dodatkowo uczestnik obciążony zostanie kosztami poniesionymi przez Izbę związanymi z jego udziałem. 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc i konieczność zapewnienia gwarancji ceny o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłat i wcześniejsze zgłoszenie, przy czym z uwagi na konieczność uzyskania punktów szkoleniowych pierwszeństwo mają radcowie prawni. Osoby, które dokonają wpłaty po wyczerpaniu miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową i będą informowane indywidualnie o dostępności miejsc i cenie. Prosimy o wskazanie osoby, z którą uczestnik chciałby zostać zakwaterowany w pokoju. 

Pozdrawiam serdecznie

 

Jacek Klimowicz

Sekretarz OIRP w Białymstoku

 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta