Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamia, że w dniach 14-16 czerwca 2018r. organizuje sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w Hotelu Mercure Mrągowo Resort & Spa, którego tematem będą:

„Podstawy skargi o wznowienie postępowania, wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej oraz wniosku o zmianę prawomocnego orzeczenia, jako środki zmierzające do wzruszenia prawomocnych orzeczeń w postępowaniu cywilnym, z uwzględnieniem aktualnego  orzecznictwa Sądu Najwyższego” SSO Krzysztof Adamiak

„Dwa aspekty prawomocności materialnej - związanie wyrokiem i res iudicata" - SSA Sławomir Bagiński

Przesłanki skutecznego sporządzenia skargi i postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym" - SWSA Dariusz Zalewski

Program może ulec drobnym korektom.

Czas trwania szkolenia - 13 godzin szkoleniowych

Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 26       

Szkolenie jest odpłatne. Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia w kwocie 500 zł. Pozostały koszt pokrywa OIRP w Białymstoku.

Kwotę powyższą należy wpłacić na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku nr 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001 lub w kasie OIRP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018 r. 

Na blankiecie przelewu należy też wpisać imię i nazwisko radcy/aplikanta, którego wpłata dotyczy.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłat, przy czym z uwagi na konieczność uzyskania punktów szkoleniowych pierwszeństwo mają radcowie prawni.

Prosimy o wskazanie osoby, z którą uczestnik chciałby zostać zakwaterowany w pokoju. 

Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora, a dodatkowo uczestnik obciążony zostanie kosztami poniesionymi przez Izbę związanymi z jego udziałem. Zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Z poważaniem

Jacek Klimowicz

Sekretarz OIRP w Białymstoku

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta