Komunikaty Seniorzy

 
 

Regulamin Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku

uchwalony przez Zarząd Klubu Seniora 29 lutego 2012 r.

 § 1

 1. Klub Seniora przy Okręgowej Izbie radców Prawnych w Białymstoku zwany dalej Klubem stanowi samorządną społeczność radców prawnych - Seniorów przynależących do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku zwanej dalej OIRP.
 2. Członkami Klubu są wszyscy radcowie prawni – Seniorzy z okręgu OIRP.
 3. Klubem kieruje Zarząd Klubu wybierany spośród Seniorów przez Zebranie Seniorów. Zebranie Seniorów może w każdym czasie odwołać osoby wchodzące w skład Zarządu Klubu.
 4. W skład Zarządu Klubu wchodzą: Prezes Klubu, Sekretarz Klubu i od jednego do trzech członków Klubu.
 5. Decyzje Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów: przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Klubu, a w przypadku jego braku – Sekretarza Klubu.
 6. Posiedzenia Klubu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu
 7. Siedzibą Klubu jest siedziba OIRP w Białymstoku, ul. Przejazd 2 A.

§ 2

 1. Klub korzysta ze środków finansowych przyznanych w budżecie OIRP na działalność socjalną Seniorów, w wysokości uzgodnionej z Rzecznikiem Funduszu Seniora i Przewodniczącym Komisji Socjalno-Bytowej.
 2. Zarząd Klubu ponosi odpowiedzialność za wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

§ 3

Do zadań Zarządu Klubu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących jego działalności, a w szczególności:

 1. organizowanie różnych form wypoczynku Seniorów, w tym wycieczek krajowych i zagranicznych,
 2. organizowanie Seniorom działalności kulturalnej,
 3. występowanie z wnioskami do organów OIRP we wszystkich sprawach dotyczących Seniorów,
 4. współpraca z Rzecznikiem Funduszu Seniora i Przewodniczącym Komisji Socjalno-Bytowej,
 5. troska o Seniorów będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 6. podejmowanie działań mających na celu zachowanie pamięci o zasłużonych radcach prawnych,
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Klubu,
 8. występowanie do Zespołu Redakcyjnego z wnioskami o umieszczenie na stronie Internetowej OIRP w zakładce Seniorzy komunikatów dotyczących działalności Klubu,
 9. prowadzenie korespondencji z członkami Klubu,

9)   współpraca z innymi Klubami Seniorów na terenie kraju.

§ 4

Obsługę biurową i organizacyjną Klubu zapewnia Biuro OIRP.

§ 5

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 5 marca 2012 r.

  Sekretarz Zarządu Klubu                               Prezes Zarządu Klubu
  Jerzy Koszewski                                                  Władysław Kozioł

                                                   

                                                         

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta