Drukuj
Kategoria: Aktualności

Wpis na listę radców prawnych po aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim

 1. Wniosek o wpis
 2. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm)
 3. Karta ewidencyjna
 4. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego
 5. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
 6. Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych zakończonych lub będących w toku
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 8. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (gdy była zmiana nazwiska)
 9. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV).
 10. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Przy wniosku o wpis na listę radców prawnych złożyć należy podpisany formularz – Obowiązek Informacyjny RODO

Wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 25

 1. Wniosek o wpis
 2. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm)
 3. Karta ewidencyjna
 4. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis
 5. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy postępowaniach karnych i dyscyplinarnych
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 7. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.)
 8. Dyplom ukończenia studiów wyższych prawniczych lub jego odpis wydany przez wyższą uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza
 9. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV)
 10. Opinie ze wszystkich miejsc pracy z ostatnich pięciu lat
 11. Odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska, (gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska)
 12. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Przy wniosku o wpis na listę radców prawnych złożyć należy podpisany formularz – Obowiązek Informacyjny RODO

oraz – w zależności od podstawy wpisu – oryginały lub odpisy notarialne:

 1. Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub tytułu naukowego profesora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
 2. Dokument zaświadczający zajmowanie stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywanie zawodu komornika – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2
 3. Dokument zaświadczający, że dana osoba zajmowała stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywała zawód adwokata (przez wykonywanie zawodu adwokata rozumie się zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami) albo notariusza (polegające na dokonywaniu czynności notarialnych zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie) – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3
 4. Zaświadczenie potwierdzające odbycie aplikacji sądowej prokuratorskiej – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 a i art 25 ust. 1 pkt 5 a
 5. Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4
 6. Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5
 7. Umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5
 8. Zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego będzie wynikać, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b
 9. Akt odwołania ze stanowiska – w przypadku byłych sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników oraz asesorów
 10. Opinia okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeśli Wnioskodawca jest/był członkiem samorządu adwokackiego/notarialnego lub opinię rady Izby Komorniczej (w przypadku komorników)
 11. Zaświadczenie o wykonywaniu zadań odpowiadającym czynnościom asystenta sędziego o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. d

Numer konta bankowego OIRP w Białymstoku do wnoszenia opłat za wpis: BGK Oddział w Białymstoku, 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001

KARTA-EWIDENCYJNA.pdf

oświadczenie.docx

obowiązek_informacyjny_RODO.PDF