Uchwały Rady

            Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75)w związku z § 15 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 306/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji w 2020 r. przepisy porządkowe odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej w 2020 r. stanowiące załącznik do uchwały otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

po. Dziekana Ewa Arcisz

Sekretarz Jacek Klimowicz

Przepisy porządkowe odbywania aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2020

§1.

Aplikanci zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz innych przepisów wynikających z uchwał samorządu radcowskiego.

§ 2.

Aplikanci zobowiązani są do uiszczania opłaty rocznej za aplikację radcowską w wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz opłacania składki członkowskiej w wysokości 20,00 zł miesięcznie na rzecz samorządu radcowskiego. Opłata powinny być uiszczanie na konto OIRP w Białymstoku lub w kasie Biura OIRP w Białymstoku.

š 3.

 1. Aplikanci odbywają zajęcia szkoleniowe w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku przy ul. Przejazd 2 A. Zajęcia wykładowe i zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w dniach w czwartki (I rok), środy (II rok), piątki (III rok). Rada OIRP zastrzega prawo do zmiany dni odbywania zajęć w szczególnych przypadkach i przełożenia zajęć na inny dzień, w tym na sobotę. Zajęcia ustalane są indywidulanie z wykładowcą i mogą trwać od 8.00 do 16.30. Szczegółowy program zajęć aplikanci każdorazowo otrzymują drogą elektroniczną.
 2. Zajęcia wykładowe i zajęcia ćwiczeniowe odbywające się w formie webinarów lub zajęć e-learningowych mogą odbywać się w innych terminach niż określone w ust. 1 po 7-dniowym poinformowaniu.

 § 4.

Aplikanci odbywają zajęcia wykładowe w jednej grupie dla danego rocznika aplikacji. Aplikanci odbywają zajęcia ćwiczeniowe z podziałem roku na dwie grupy ćwiczeniowe, z wyłączeniem zajęć prowadzonych w formie webinarów lub zajęć e-learningowych. Podziału roku dokonuje starosta każdego roku. Po przydzieleniu do grupy zmiana jest możliwa w uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika Szkolenia Aplikantów.

§ 5.

 1. Obecność na zajęciach szkoleniowych jest potwierdzana poprzez złożenie przez aplikanta podpisu na liście obecności. Lista obecności jest dokumentem, na podstawie którego ustala się ilość godzin nieobecności. Spóźnienia lub wcześniejsze wyjścia z zajęć zgłaszane są i usprawiedliwiane u Dziekana, Wicedziekana ds. Aplikacji, Kierownika Szkolenia Aplikantów lub upoważnionego pracownika Biura OIRP, co podlega odnotowaniu na liście obecności.
 2. Obecność na zajęciach wykładowych i zajęciach ćwiczeniowych odbywających się w formie webinarów lub zajęć e-learningowych odbywa się na podstawie raportu z platformy szkoleniowej. Warunkiem zaliczenia zajęć jest 80% uczestnictwa czasu prowadzonych zajęć.

§ 6.

Aplikanci otrzymują Dzienniczek Zajęć Aplikanta, który jest dokumentem potwierdzającym przebieg aplikacji, na podstawie którego dokonuje się zaliczenia roku szkoleniowego. Aplikant zobowiązany jest do uzupełniania dzienniczka systematycznie, czytelnie, zgodnie ze stanem faktycznym. Pod koniec roku szkoleniowego Kierownik Szkolenia Aplikantów określa i podaje do wiadomości aplikantów termin złożenia dzienniczka, posiadającego wymagane wpisy z przebiegu szkolenia oraz termin złożenia opinii patrona o aplikancie.

§ 7.

Wszelkie ogłoszenia, informację, zmiany w programie przekazywane są aplikantom za pośrednictwem poczty elektronicznej,

§ 8.

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi przepisami porządkowymi mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu odbywania aplikacji i ustawy o radcach prawnych.

Na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 15 ust. 2 i § 18 ust. 1-2 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu stanowiącej załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 266/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Białymstoku i wyboru Okręgowej Komisji Wyborczej wprowadza się następujące zmiany:

 • W § 1 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Zwołuje się zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku:

 • 15 czerwca 2020 r. 1600       – Rejon suwalski

- w Domu Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120

 • 16 czerwca 2020 r. 1600         – Rejon łomżyński

- w Hotelu Gromada Polonez w Łomży, ul. Rządowa 1a

 • 19 czerwca 2020 r. 900         – I Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 19 czerwca 2020 r. 1200       – II Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 19 czerwca 2020 r. 1500       – III Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

z porządkiem zebrania, o którym mowa w § 2.

 1. W przypadku braku kworum na zebraniach, o których mowa w ust. 1 zwołuje się zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku:
 • 15 czerwca 2020 r. 1615       – Rejon suwalski

- w Domu Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120

 • 16 czerwca 2020 r. 1615         – Rejon łomżyński

- w Hotelu Gromada Polonez w Łomży, ul. Rządowa 1a

 • 19 czerwca 2020 r. 915         – I Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 19 czerwca 2020 r. 1215       – II Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 19 czerwca 2020 r. 1515       – III Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

z porządkiem zebrania, o którym mowa w § 2.”

 • 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Głosowanie podczas zebrań rejonowych określonych w § 1 odbywać się będzie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania lub za pomocą kart do głosowania”

po. Dziekana Ewa Arcisz

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze śmiercią w dniu 19 marca 2020 r. postanawia się na skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Andrzeja Kalińskiego (BŁ/412).

po. Dziekana Ewa Arcisz

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze śmiercią w dniu 16 marca 2020 r. postanawia się na skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Ryszarda Kowalczuka (BŁ/018).

po. Dziekana Ewa Arcisz

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 28 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz podjęciem pracy w organach ścigania postanawia się zawiesić prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego Rafała Kancika (BŁ/1405).

po. Dziekana Ewa Arcisz

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta