Uchwały Rady

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze śmiercią w dniu 18 stycznia 2017 r. postanawia się na skreślić z listy radców prawnych OIRP w Białymstoku radcę prawnego Wacława Koleśnika (BŁ/S/163).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 50 ust. 3 i ust. 4 pkt 1-4 i 9-10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 16 ust. 1-2 oraz 18 ust. 1 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu stanowiącej załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwołuje się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na dzień 27 czerwca 2020 r. na godz. 1000 w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2.

§ 2. Proponuje się następujący porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia – referuje dziekan.
 2. Określenie składu Prezydium Zgromadzenia – referuje dziekan.
 3. Określenie ilości i składu Komisji Zgromadzenia – referuje dziekan.
 4. Wybór Prezydium Zgromadzenia – referuje dziekan.
 5. Wybór Komisji Mandatowej – referuje dziekan.
 6. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Zgromadzenia.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
 9. Ustalenie liczby członków Rady OIRP w Białymstoku XI kadencji (2020-2024) – referuje dziekan.
 10. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej OIRP w Białymstoku XI kadencji (2020-2024) – referuje dziekan.
 11. Ustalenie liczby członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku XI kadencji (2020-2024) – referuje dziekan.
 12. Informacja kandydatów na Dziekana OIRP w Białymstoku.
 13. Informacja kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku.
 14. Przeprowadzenie wyborów XI kadencji (2020-2024):
 • Dziekana OIRP w Białymstoku,
 • Rady OIRP w Białymstoku,
 • Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Białymstoku,
 • Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku,
 • Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku,
 • delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
 • członka Krajowej Rady Radców Prawnych.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie Zgromadzenia.

§ 3  1. Rejestracji kandydatów do organów i na funkcje wybierane podczas Zgromadzenia, o którym mowa w § 1 dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie:

 • Bogusław Dębski (BŁ/246) – Przewodniczący
 • Alicja Surel (BŁ/1153) – Zastępca Przewodniczącego
 • Leszek Synoracki (BŁ/179) – Członek
 • Paweł Michalski (BŁ/1394) – Członek
 • Piotr Sobczyk (BŁ/1390) – Członek
 1. Zgłaszanie kandydatów do organów i na funkcje wybierane podczas Zgromadzenia, o którym mowa w § 1 odbywa się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, ul. Przejazd 2a w godz. 900-1500;
 2. Zgłaszanie kandydatów następuje w formie pisemnej do 30 dnia przed dniem Zgromadzenia, o którym mowa w § 1.
 3. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej w miejscu i terminie zgłaszania, o którym mowa w ust. 2, przed jego upływem.

§ 4. Głosowanie podczas Zgromadzenia określonego w § 1 odbywać się będzie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma uchwała nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz uchwała 169/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych z uwzględnieniem ich zmian.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

            Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem z dnia 27 lutego 2020 r. wpisuje się Pana Rafała Kancika na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

 

            Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem z dnia 14 lutego 2020 r. wpisuje się Pana Zbigniewa Piotra Bąka na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 27 ust. 1, art. 28 ust. 2 pkt 1a Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej w związku z § 21 i § 27 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. oraz § 2 ust. 1, § 5 i § 23 pkt 4 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się skreślić z listy aplikantów radcowskich Panią Magdalenę Sielawę (APL-BL-180018).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta