Uchwały Rady

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 5 i § 1 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przenieść wpis radcy prawnego Piotra Antoszkiewicza (WA-13661)z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Białymstoku ( BŁ/ 1397).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 5 i § 1 ust. 1 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przenieść wpis radcy prawnego Macieja Remigiusza Urbanka (WA-11013) z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Białymstoku ( BŁ/1396).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) w związku z § 4 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącego załącznik do uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych nr 365/X/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się listę radców prawnych i ich zastępców wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. zgodnie z wynikami losowań przeprowadzonych przez powołany zespół Rady OIRP w Białymstoku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

NNP_2020_-_zestawienie_radców_i_punktów_po_losowaniu.xlsx

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem z dnia 10 grudnia 2019 r. wpisuje się Pana Piotra Szymańskiego na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 2 i § 18 ust. 1-2 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu stanowiącej załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwołuje się zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku:

 • 6 kwietnia 2020 r. 1500       – Rejon suwalski

- w Domu Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120

 • 7 kwietnia 2020 r. 1500         – Rejon łomżyński

- w Hotelu Gromada Polonez w Łomży, ul. Rządowa 1a

 • 25 kwietnia 2020 r. 900         – I Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 25 kwietnia 2020 r. 1200       – II Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 25 kwietnia 2020 r. 1500       – III Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

z porządkiem zebrania, o którym mowa w § 2.

 1. W przypadku braku kworum na zebraniach, o których mowa w ust. 1 zwołuje się zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku:
 • 6 kwietnia 2020 r. 1515       – Rejon suwalski

- w Domu Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120

 • 7 kwietnia 2020 r. 1515         – Rejon łomżyński

- w Hotelu Gromada Polonez w Łomży, ul. Rządowa 1a

 • 25 kwietnia 2020 r. 915         – I Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 25 kwietnia 2020 r. 1215       – II Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 25 kwietnia 2020 r. 1515       – III Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

z porządkiem zebrania, o którym mowa w § 2.

§ 2 Proponuje się następujący porządek zebrania:

 • Otwarcie Zebrania Rejonowego.
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania Rejonowego.
 • Przyjęcie porządku Zebrania Rejonowego.
 • Wybór Komisji Mandatowej Zebrania Rejonowego.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania Rejonowego.
 • Określenie składu Prezydium Zebrania Rejonowego.
 • Wybór Prezydium Zebrania Rejonowego.
 • Sprawozdania Komisji Zebrania Rejonowego.
 • Przeprowadzenie wyboru delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku X Kadencji.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie Zebrania Rejonowego.

 

§ 3. 1. Rejestracji kandydatów na delegatów na zgromadzenie dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie:

 • Bogusław Dębski (BŁ/246) – Przewodniczący
 • Alicja Surel (BŁ/1153) – Zastępca Przewodniczącego
 • Leszek Synoracki (BŁ/179) – Członek
 • Paweł Michalski (BŁ/1394) – Członek
 • Piotr Sobczyk (BŁ/1390) – Członek
 1. Zgłaszanie kandydatów na delegatów na zgromadzenie, wybieranych podczas zebrań:

1)   o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 odbywa się
w Suwałkach, ul. Noniewicza 71 pokój 125 w godz. 900-1300;

2)   o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 odbywa się w L&P Sobczyk Kancelaria Radców Prawnych Lucyna Sobczyk Piotr Sobczyk w Łomży, ul. Sadowa 2 lok. 4 w godz. 900-1500;

3)   o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 2 pkt 3-5 odbywa się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, ul. Przejazd 2 a w godz. 900-1500;

 1. Zgłaszanie kandydatów następuje w formie pisemnej do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego.
 2. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej w miejscu i terminie zgłaszania, o którym mowa w ust. 2, przed jego upływem.

 

§ 4. Głosowanie podczas zebrań rejonowych określonych w § 1 odbywać się będzie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania.

§ 5 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma uchwała nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu z uwzględnieniem jej zmian.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta