Uchwały Rady

Na podstawie art. 50 ust. 3 i ust. 4 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwołuje się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na dzień 28 marca 2020 r. na godz. 1100 w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2.

§ 2. Proponuje się następujący porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowej Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Zgromadzenia.
 6. Określenie składu Prezydium Zgromadzenia.
 7. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 8. Określenie pozostałych Komisji Zgromadzenia i liczby jej członków.
 9. Wybór Komisji Zgromadzenia.
 10. Sprawozdanie Rady z wykonania planu pracy za 2019 r.
 11. Sprawozdanie Rady z wykonania budżetu za 2019 r.
 12. Przedstawienie projektu budżetu na 2020 r.
 13. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 14. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 15. Sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego.
 16. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
 17. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi sprawami samorządu.
 18. Sprawozdania Komisji Zgromadzenia.
 19. Rozpatrzenie oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 20. Zatwierdzenie sprawozdania Rady z wykonania budżetu oraz bilansu OIRP za 2019 r.
 21. Zatwierdzenie sprawozdania Rady z wykonania planu pracy za 2019 r.
 22. Uchwalenie budżetu OIRP na 2020 r.
 23. Rozpatrzenie oceny działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 24. Rozpatrzenie oceny działalności Rzecznika Dyscyplinarnego.
 25. Rozpatrzenie oceny działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie Zgromadzenia.

 

§ 3. Głosowanie podczas Zgromadzenia określonego w § 1, odbywać się będzie za pomocą aparatury elektronicznej.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 4 związku z art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) oraz § 22 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie z dnia 12 listopada 2019 r. postanawia się skreślić z listy radców prawnych Panią Paulinę Natalię Szmurło (BŁ/1268).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 4 związku z art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) oraz § 22 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwały Nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w związku z § 2 ust. 1 § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem o skreślenie z dnia 24 października 2019 r. postanawia się skreślić z listy radców prawnych Panią Justynę Parafianowicz (BŁ/1094).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Wpisuje się Pana Pawła Michalskiego na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 28 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem z dnia 21 października 2019 r. oraz podjęciem pracy w organach wymiaru sprawiedliwości postanawia się zawiesić prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego Małgorzaty Ułaszonek-Kubackiej (BŁ/452).

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta