Uchwały Rady

Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 28 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem z dnia 23 marca 2020 r. oraz podjęciem pracy w kancelarii notarialnej postanawia się zawiesić prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego Anny Malinowskiej (BŁ/1128).

po. Dziekana Ewa Arcisz

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75)w związku z § 15 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 306/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji w 2020 r. przepisy porządkowe odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej w 2020 r. stanowiące załącznik do uchwały otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

po. Dziekana Ewa Arcisz

Sekretarz Jacek Klimowicz

 

Przepisy porządkowe odbywania aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2020

 § 1.

Aplikanci zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz innych przepisów wynikających z uchwał samorządu radcowskiego.

§ 2.

Aplikanci zobowiązani są do uiszczania opłaty rocznej za aplikację radcowską w wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz opłacania składki członkowskiej w wysokości 20,00 zł miesięcznie na rzecz samorządu radcowskiego. Opłata powinny być uiszczanie na konto OIRP w Białymstoku lub w kasie Biura OIRP w Białymstoku.

§ 3.

 1. Aplikanci odbywają zajęcia szkoleniowe w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku przy ul. Przejazd 2 A albo w formie webinarów lub zajęć e-learningowych. Zajęcia wykładowe i zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w dniach w czwartki (I rok), środy (II rok), piątki (III rok). Rada OIRP zastrzega prawo do zmiany dni odbywania zajęć w szczególnych przypadkach i przełożenia zajęć na inny dzień, w tym na sobotę. Zajęcia ustalane są indywidualnie z wykładowcą i mogą trwać od 8.00 do 16.30. Szczegółowy program zajęć aplikanci każdorazowo otrzymują drogą elektroniczną.
 2. Zajęcia wykładowe i zajęcia ćwiczeniowe odbywające się w formie webinarów lub zajęć e-learningowych mogą odbywać się w innych terminach niż określone w ust. 1 po 7-dniowym poinformowaniu aplikantów.

§ 4.

Aplikanci odbywają zajęcia wykładowe w jednej grupie dla danego rocznika aplikacji. Aplikanci odbywają zajęcia ćwiczeniowe z podziałem roku na dwie grupy ćwiczeniowe, z wyłączeniem zajęć prowadzonych w formie webinarów lub zajęć e-learningowych. Podziału roku dokonuje starosta każdego roku. Po przydzieleniu do grupy zmiana jest możliwa w uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika Szkolenia Aplikantów.

§ 5.

 1. Obecność na zajęciach szkoleniowych odbywających się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku jest potwierdzana poprzez złożenie przez aplikanta podpisu na liście obecności. Lista obecności jest dokumentem, na podstawie którego ustala się ilość godzin nieobecności. Spóźnienia lub wcześniejsze wyjścia z zajęć zgłaszane są i usprawiedliwiane u Dziekana, Wicedziekana ds. Aplikacji, Kierownika Szkolenia Aplikantów lub upoważnionego pracownika Biura OIRP, co podlega odnotowaniu na liście obecności.
 2. Obecność na zajęciach wykładowych i zajęciach ćwiczeniowych odbywających się w formie webinarów lub zajęć e-learningowych jest potwierdzana na podstawie listy obecności wygenerowanej z platformy szkoleniowej przez prowadzącego zajęcia.

§ 6.

Aplikanci otrzymują Dzienniczek Zajęć Aplikanta, który jest dokumentem potwierdzającym przebieg aplikacji, na podstawie którego dokonuje się zaliczenia roku szkoleniowego. Aplikant zobowiązany jest do uzupełniania dzienniczka systematycznie, czytelnie, zgodnie ze stanem faktycznym. Pod koniec roku szkoleniowego Kierownik Szkolenia Aplikantów określa i podaje do wiadomości aplikantów termin złożenia dzienniczka, posiadającego wymagane wpisy z przebiegu szkolenia oraz termin złożenia opinii patrona o aplikancie.

§ 7.

Wszelkie ogłoszenia, informacje, zmiany w programie przekazywane są aplikantom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8.

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi przepisami porządkowymi mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu odbywania aplikacji i ustawy o radcach prawnych.

 

TEKST JEDNOLITY

z dnia 3 marca 2020r.

UCHWAŁA NR 266/2019 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W BIAŁYMSTOKU z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Białymstoku i wyboru Okręgowej Komisji Wyborczej

 

             Na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 2 i § 18 ust. 1-2 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu stanowiącej załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwołuje się zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku:

 • 6 kwietnia 2020 r. 1600       – Rejon suwalski

- w Domu Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120

 • 7 kwietnia 2020 r. 1600         – Rejon łomżyński

- w Hotelu Gromada Polonez w Łomży, ul. Rządowa 1a

 • 25 kwietnia 2020 r. 900         – I Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 25 kwietnia 2020 r. 1200       – II Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 25 kwietnia 2020 r. 1500       – III Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

z porządkiem zebrania, o którym mowa w § 2.

 1. W przypadku braku kworum na zebraniach, o których mowa w ust. 1 zwołuje się zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku:
 • 6 kwietnia 2020 r. 1615       – Rejon suwalski

- w Domu Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120

 • 7 kwietnia 2020 r. 1615         – Rejon łomżyński

- w Hotelu Gromada Polonez w Łomży, ul. Rządowa 1a

 • 25 kwietnia 2020 r. 915         – I Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 25 kwietnia 2020 r. 1215       – II Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 25 kwietnia 2020 r. 1515       – III Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

z porządkiem zebrania, o którym mowa w § 2.

§ 2. Proponuje się następujący porządek zebrania:

 • Otwarcie Zebrania Rejonowego.
 • Wybór Przewodniczącego Zebrania Rejonowego.
 • Przyjęcie porządku Zebrania Rejonowego.
 • Wybór Komisji Mandatowej Zebrania Rejonowego.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania Rejonowego.
 • Określenie składu Prezydium Zebrania Rejonowego.
 • Wybór Prezydium Zebrania Rejonowego.
 • Sprawozdania Komisji Zebrania Rejonowego.
 • Przeprowadzenie wyboru delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku XI Kadencji.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie Zebrania Rejonowego.

§ 3. 1. Rejestracji kandydatów na delegatów na zgromadzenie dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie:

 • Bogusław Dębski (BŁ/246) – Przewodniczący
 • Alicja Surel (BŁ/1153) – Zastępca Przewodniczącego
 • Leszek Synoracki (BŁ/179) – Członek
 • Paweł Michalski (BŁ/1394) – Członek
 • Piotr Sobczyk (BŁ/1390) – Członek
 1. Zgłaszanie kandydatów na delegatów na zgromadzenie, wybieranych podczas zebrań:

1)   o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 odbywa się
w Suwałkach, ul. Noniewicza 71 pokój 205 w godz. 900-1300;

2)   o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 odbywa się w L&P Sobczyk Kancelaria Radców Prawnych Lucyna Sobczyk Piotr Sobczyk w Łomży, ul. Sadowa 2 lok. 4 w godz. 900-1500;

3)   o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 2 pkt 3-5 odbywa się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, ul. Przejazd 2 a w godz. 900-1500;

 1. Zgłaszanie kandydatów następuje w formie pisemnej do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego.
 2. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej w miejscu i terminie zgłaszania, o którym mowa w ust. 2, przed jego upływem.

§ 4. Głosowanie podczas zebrań rejonowych określonych w § 1 odbywać się będzie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma uchwała nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu z uwzględnieniem jej zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów za 13, przeciw 0, wstrzymujących 0

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 50 ust. 3 i ust. 4 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 265/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia OIRP w Białymstoku § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zwołuje się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na dzień
27 czerwca 2020 r. na godz. 1100 w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2.

po. Dziekana Ewa Arcisz

Sekretarz Jacek Klimowicz

Na podstawie art. 50 ust. 3 i ust. 4 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 265/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia OIRP w Białymstoku § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zwołuje się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na dzień 30 maja 2020 r. na godz. 1100 w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta