Na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 221 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów stanowiącego załacznik do uchwały
Nr 38/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednlitego uchwały nr 112/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia
30 stycznia 2010 r. – Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Przewodniczącego Okręgowego Zespołu Wizytatorów w osobie mec. Jacka Klimowicza.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta