Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 1,3-5 i ust. 2, art.25 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcachprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) wzwiązku z § 5 ust. 1 i § 19 Regulaminu prowadzenia list radców prawnych i listaplikantów radcowskich zawartego w uchwale nr 110/VII/2010 Krajowej Rady RadcówPrawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia listradców prawnych i list aplikantów radcowskich stanowiącej załącznik do uchwałyNr 9/IX/2013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwałynr110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawieregulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich oraz § 2 ust.1 i § 5 Regulaminu działalnościsamorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r.uchwala się, co następuje:

§ 1.Postanawia się wpisać na listę radców prawnych OIRP w Białymstoku Pana Pawła Trofimiuka

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta