Na podstawie art. 52 ust. 1 i 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 21 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej zmienionego uchwałą Nr 106/IX/2015 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 grudnia 2015 r. oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się wydać aplikantom radcowskim, którzy ukończyli III rok aplikacji zaświadczenia o ukończeniu aplikacji o następującej treści:

Zaświadczenie

o ukończeniu aplikacji radcowskiej

„Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, działając na podstawie art. 32 ust. 4 i art. 351 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych   /Dz. U. z 2015 r. poz. 507 ze zm./ oraz § 21 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014r. ze zm.

zaświadcza, że aplikant radcowski ukończył/a z dniem 31 grudnia 2015 r. aplikację radcowską odbywaną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku”.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta