Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej zmienionego uchwałą Nr 106/IX/2015 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 grudnia 2015 r. oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Ustala się roczny plan praktyk dla poszczególnych roczników aplikacji w 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1-3 do uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

zał__1-3_do_uchwały_nr_82016.docx

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta