Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 15 ust. 2 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. 1. Zwołuje się zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku:

 1. 9 kwietnia 2016 r.godz. 1100– III Rejon Białystok

- w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6

 1. 11 kwietnia 2016 r. godz. 1400 – Rejon suwalski

- w Domu Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120

 1. 15 kwietnia 2016 r. godz. 1400– Rejon łomżyński

- w Hotelu Gromada Polonez w Łomży, ul. Rządowa 1a

 1. 22 kwietnia 2016 r.godz. 1400 – II Rejon Białystok

- w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6

 1. 23 kwietnia 2016 r.godz. 1100 – I Rejon Białystok

- w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6

z porządkiem zebrania, o którym mowa w § 2.

2. W przypadku braku kworum na zebraniach, o których mowa w ust. 1 zwołuje się zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku:

 1. 9 kwietnia 2016 r.godz. 1130– III Rejon Białystok

- w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6

 1. 11 kwietnia 2016 r. godz. 1430 – Rejon suwalski

- w Domu Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120

 1. 15 kwietnia 2016 r. godz. 1430– Rejon łomżyński

- w Hotelu Gromada Polonez w Łomży, ul. Rządowa 1a

 1. 22 kwietnia 2016 r.godz. 1430 – II Rejon Białystok

- w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6

 1. 23 kwietnia 2016 r.godz. 1130 – I Rejon Białystok

- w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6

z porządkiem zebrania, o którym mowa w § 2.

§ 2. Proponuje się następujący porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Wybór Sekretarza Zebrania.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zebrania
 6. Przeprowadzenie wyboru delegatów na Zgromadzenie OIRP w Białymstoku X Kadencji.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie zebrania.

§ 3. 1. Rejestracji kandydatów na delegatów na zgromadzenie dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie:

 1. Bogusław Dębski (BŁ/246) – Przewodniczący
 2. Leszek Synoracki (BŁ/179) – Zastępca Przewodniczącego
 3. Alicja Surel (BŁ/1153) – Członek
 4. Anna Bieńczyk (BŁ/Ł/162) – Członek
 5. Łukasz Bieńczyk (BŁ/Ł/163) – Członek

2. Zgłaszanie kandydatów na delegatów na zgromadzenie, wybieranych podczas zebrań:

1)   o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 4-5 i ust. 2 pkt 1, 4-5 odbywa się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, ul. Przejazd 2 a w godz. 900-1500;

2)   o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 odbywa się w Kancelarii Radcy Prawnego Łukasza Bieńczyka w Suwałkach, ul. Noniewicza 53 w godz. 900-1500;

3)   o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 odbywa się w Kancelarii Radcy Prawnego Tadeusza Lewandowskiego w Łomży, Al. Legionów 16 w godz. 900-1500;

            3. Zgłaszanie kandydatów następuje w formie pisemnej do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego.

4. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej w miejscu i terminie zgłaszania, o którym mowa w ust. 2 , przed jego upływem.

§ 4. 1. Głosowanie podczas zebrań rejonowych określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 4-5 i ust. 2 pkt 1, 4-5 odbywać się będzie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania.

2. Głosowanie podczas zebrań rejonowych określonych w § 1 ust. 1 pkt 2-3 u ust. 2 pkt 2-3 odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania..

§ 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma uchwała nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu z uwzględnieniem jej zmian..

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta