Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 507 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 91/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Wyznacza się opiekunów poszczególnych roczników aplikacji:

1) dla rocznika aplikacji 2015-2017 w osobie radcy prawnego Elizy Rurewicz

2) dla rocznika aplikacji 2016-2018 w osobie radcy prawnego Jacka Klimowicza

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta