Na podstawie art. 50 ust. 3-4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1-2 oraz 18 ust. 1 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. Zwołuje się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na dzień 18 czerwca 2016 r. godz. 1100 w siedzibie NOT w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2.

§ 2. Proponuje się następujący porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
 6. Ustalenie liczby członków Rady OIRP w Białymstoku (2016-2020).
 7. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej OIRP w Białymstoku (2016-2020).
 8. Ustalenie liczby członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku (2016-2020).
 9. Informacja kandydatów na Dziekana OIRP w Białymstoku.
 10. Informacja kandydatów na Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku.
 11. Przeprowadzenie wyborów (2016-2020):
  1. Dziekana OIRP w Białymstoku,
  2. Rady OIRP w Białymstoku,
  3. Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIRP w Białymstoku,
  4. Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku,
  5. Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Białymstoku,
  6. delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
  7. członka Krajowej Rady Radców Prawnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie Zgromadzenia.


§ 3. 1. Rejestracji kandydatów do organów i na funkcje wybierane podczas Zgromadzenia o którym mowa w § 1 dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie:

 1. Bogusław Dębski (BŁ/246) – Przewodniczący
 2. Leszek Synoracki (BŁ/179) – Zastępca Przewodniczącego
 3. Alicja Surel (BŁ/1153) – Członek
 4. Anna Bieńczyk (BŁ/Ł/162) – Członek
 5. Łukasz Bieńczyk (BŁ/Ł/163) – Członek

2. Zgłaszanie kandydatów do organów i na funkcje wybierane podczas Zgromadzenia o którym mowa w § 1 odbywa się w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, ul. Przejazd 2 a w godz. 900-1500;

            3. Zgłaszanie kandydatów następuje w formie pisemnej do 30 dnia przed dniem Zgromadzenia, o którym mowa w § 1.

4. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej w miejscu i terminie zgłaszania, o którym mowa w ust. 2 , przed jego upływem.

§ 4. Głosowanie podczas Zgromadzenia określonego w § 1 odbywać się będzie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma uchwała nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu z uwzględnieniem jej zmian..

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta