Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233) w związku z § 12 ust. 1-2 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące osoby w skład komisji stałych:
1) Komisja ds. aplikacji:
a) Izabella Praczukowska - Przewodniczący
b) Ewa Arcisz
c) Maciej Lewandowski
d) Robert Borkowski
e) Joanna Kamieńska
f) Grażyna Chojnowska
g) Elżbieta Nowak
2) Komisja socjalna:
a) Grażyna Chojnowska - Przewodniczący
b) Janusz Trochimiak
c) Michał Chomik
d) Marek Najda
e) Elżbieta Żukowska
f) Przemysław Ślepowroński
g) Dorota Dziemianowicz
3) Komisja ds. etyki, wykonywania zawodu i wpisów na listy radców prawnych:
a) Zbigniew Minkiewicz - Przewodniczący
b) Zbigniew Bieńczyk
c) Janusz Trochimiak
d) Marek Najda
e) Ewa Arcisz
f) Urszula Gryszkiewicz
g) Piotr Sikorski
4) Komisja doskonalenia zawodowego i integracji:
a) Elżbieta Nowak - Przewodniczący
b) Violetta Andrzejewska
c) Jacek Klimowicz
d) Janina Hamik- Strzyżewska
e) Joanna Kamieńska
f) Urszula Gryszkiewicz
g) Filip Tagil
5) Komisja sportu i promocji zawodu:
a) Maciej Lewandowski - Przewodniczący
b) Robert Borkowski
c) Przemysław Ślepowroński
d) Izabella Praczukowska
e) Rafał Rybnik
f) Łukasz Mróz
g) Bogdan Niewiński
6) Komisja ds. współpracy zagranicznej:
a) Violetta Andrzejewska - Przewodniczący
b) Adriana Baranowska
c) Janina Hamik-Strzyżewska
d) Jacek Klimowicz
e) Robert Borkowski
f) Helena Janczylik
g) Myślibór Biały

§ 2. Ustala się następujące zakresy działania komisji stałych Rady:
1) Komisja ds. aplikacji w szczególności:
a) nadzoruje realizację programu aplikacji,
b) zgłasza wnioski dotyczące planów aplikacji dla poszczególnych roczników aplikantów,
c) opiniuje projekty uchwał Rady dotyczące aplikacji lub aplikantów,
d) współdziała przy przeprowadzaniu egzaminu radcowskiego i egzaminu wstępnego na aplikację,
e) opiniuje wnioski o rozłożenie na raty lub zwolnienie z opłaty za aplikację,
f) rozpoznaje wnioski aplikantów dotyczące odbywania aplikacji,
2) Komisja socjalna w szczególności:
a) opiniuje wnioski o przyznanie zapomogi z funduszu socjalnego,
b) opiniuje wnioski o umorzenie należności lub rozłożenie na raty zaległości w opłacaniu składek radcowskich,
c) współdziała z Klubem Seniora OIRP przy realizacji jego programu,
d) współdziała z Rzecznikiem Kapituły Funduszu Seniora,
3) Komisja ds. etyki, wykonywania zawodu i wpisów na listy radców prawnych w szczególności:
a) wyznacza składy zespołu do oceny kandydatów do wpisu na listę radców prawnych,
b) opiniuje wnioski dotyczące zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
c) prowadzi postępowania polubowne w przypadku sporów pomiędzy radcami prawnym, radcami prawnymi a aplikantami radcowskimi oraz pomiędzy aplikantami radcowskimi,
d) rozpatruje zapytania dotyczące kwestii etycznych związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego,
e) rozpatruje skargi na radców prawnych lub aplikantów radcowskich skierowane do Komisji przez Dziekana,
4) Komisja doskonalenia zawodowego i integracji w szczególności:
a) ustala tematykę szkoleń zawodowych stacjonarnych i wyjazdowych,
b) organizuje szkolenia wyjazdowe,
c) opracowuje projekt planu szkolenia zawodowego na dany rok kalendarzowy,
d) inicjuje wprowadzenie nowych form szkolenia zawodowego,
e) współdziała z innymi OIRP, samorządami zawodowymi i środowiskiem naukowym w organizacji wspólnych szkoleń, konferencji i seminariów,
f) organizuje imprezy integracyjne dla radców prawnych i ich rodzin,
g) współdziała przy organizacji udziału radców prawnych i aplikantów radcowskich OIRP Białystok w imprezach integracyjnych organizowanych na szczeblu krajowym lub przez inne OIRP
5) Komisja sportu i promocji zawodu w szczególności:
a) organizuje zajęcia i imprezy sportowe dla radców prawnych i aplikantów,
b) organizuje wyjazdy drużyn i indywidualnych reprezentantów OIRP na imprezy sportowe o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym,
c) podejmuje działania popularyzujące zawód radcy prawnego,
d) uczestniczy w działaniach charytatywnych,
e) współdziała z rzecznikiem prasowym OIRP,
f) współdziała z reprezentantami Forum Młodych Radców Prawnych,
6) Komisja ds. współpracy zagranicznej w szczególności:
a) opracowuje projekt planu współpracy zagranicznej na kadencję,
b) organizuje zagraniczne wyjazdy studyjne, szkoleniowe i integracyjne,
c) współdziała przy organizacji szkoleń i konferencji z udziałem gości zagranicznych,
d) koordynuje współpracę z samorządami prawniczymi innych państw,
e) opiniuje zasadność przystąpienia OIRP do międzynarodowych organizacji prawniczych

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta