Na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 221 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233.) w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów stanowiącego załacznik do uchwały
Nr 38/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednlitego uchwały nr 112/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia
30 stycznia 2010 r. – Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się okręgowy zespół wizytatorów w składzie:
1) Jacek Klimowicz - Przewodniczący
2) Violetta Andrzejewska
3) Ewa Arcisz
4) Zbigniew Bieńczyk
5) Grażyna Chojnowska
6) Andrzej Hryniewicki
7) Marek Komorowski
8) Marek Najda
9) Elżbieta Nowak
10) Lucyna Sobczyk
11) Małgorzata Strankowska- Knajdek

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta