Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233.) w związku z § 13 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 37/IX/14 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 marca 2014 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół do oceny kandydatów do wpisu na listę radców prawnych, którego zadaniem będzie analiza formalna i ocena nieskazitelności charakteru i rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych, w stosunku do których nie stosuje się wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego.

§ 2. Ustala się liczbę osób wchodzących w skład zespołu do oceny kandydatów do wpisu na listę radców prawnych na 9 osób (1 przewodniczący zespołu, 8 członków).

§ 3. Do zespołu do oceny kandydatów do wpisu na listę radców prawnych powołuje się:
1) Zbigniew Bieńczyk- przewodniczący
2) Jacek Klimowicz
3) Ewa Maria Matowicka
4) Zbigniew Minkiewicz
5) Marek Najda
6) Elżbieta Nowak
7) Jerzy Wojciech Szaciłowski
8) Leszek Synoracki
9) Janusz Trochimiak

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta