Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233.) w związku z § 11, § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Rzecznika Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku w osobie Przemysława Ślepowrońskiego.

§ 2. Ustala się zakres zadań Rzecznika Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

1) załatwianie wszelkich spraw związanych z kontaktami ze środkami masowego przekazu, w szczególności prasą, radiem i telewizją, w tym opracowywaniem i przekazywaniem informacji o działalności OIRP w Białymstoku

2) inicjowanie kontaktów z mediami w celu informowania o działalności OIRP w Białymstoku i jej organów, w tym o zajmowanych stanowiskach w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego i jego ochroną,

3) przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania mediów w sprawach dotyczących działalności OIRP w Białymstoku i jej organów i przedstawianie ich Prezydium Rady OIRP w Białymstoku,

4) udzielanie wywiadów w sprawach dotyczących działalności OIRP w Białysmstoku i jej organów w porozumieniu z Dziekanem,

5) bieżąca współpraca z Komisją sportu i promocji zawodu,

6) wykonywanie innych zadań, zleconych przez Radę OIRP w Białymstoku lub jej Prezydium.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta