Na podstawie art. 50 ust. 3 i ust. 4 pkt 5-6, pkt 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1-2 oraz 18 ust. 3 w związku z § 353 ust. 2a pkt 2 i ust. 2b-2c uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 273/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. uchwala się, co następuje:

            § 1. W uchwale nr 87/2017 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zwołania zgromadzenia OIRP w Białymstoku § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Proponuje się następujący porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady za 2016 r.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. oraz przedstawienie projektu budżetu na 2017 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 11. Sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego.
 12. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi sprawami samorządu.
 14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 15. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Rady OIRP (2016-2020).
 16. Zatwierdzenie sprawozdania Rady za 2016 r.
 17. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz bilansu OIRP za 2016 r.
 18. Uchwalenie budżetu OIRP na 2017 r.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie Zgromadzenia.”

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta