Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1-2 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 269/2016 r. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 11 lipca 2016 r. w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Komisja ds. aplikacji w szczególności:

  1. nadzoruje realizację programu aplikacji,
  2. opracowuje projekty planów aplikacji dla poszczególnych roczników aplikantów,
  3. współpracuje z koordynatorem ds. edukacji prawnej przy OIRP
  4. opiniuje projekty uchwał Rady dotyczące aplikacji lub aplikantów,
  5. współdziała przy przeprowadzaniu egzaminu radcowskiego i egzaminu wstępnego na aplikację,
  6. opiniuje wnioski o rozłożenie na raty lub zwolnienie z opłaty za aplikację,
  7. rozpoznaje wnioski aplikantów dotyczące odbywania aplikacji,
  8. organizuje szkolenia aplikantom, w tym wyjazdowe.”

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta