Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U.z 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 30 ust. 7 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się przepisy porządkowe obowiązujące aplikantów podczas kolokwiów w 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

Regulamin przeprowadzania kolokwiów aplikantów OIRP w Białymstoku w 2018 roku

§ 1

1. Kolokwia przeprowadza komisja powołana przez Prezydium Rady
2. Komisja liczy od 7 do 17 osób.
3. Prezydium Rady powołuje spośród członków komisji Przewodniczącego i jego Zastępcę.
4. Członkowie komisji oraz osoby opracowujące zadania otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Radę OIRP za opracowanie: zadania (kazusu) na egzamin pisemny, sprawdzenie pracy pisemnej i przeprowadzenie egzaminu ustnego.

§ 2

1. Terminy przeprowadzenia poszczególnych kolokwiów ustala Prezydium Rady i powiadamia o nich aplikantów drogą mailową oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej Izby nie później niż na 30 dni przed terminem wyznaczonego kolokwium.
2. Terminy przeprowadzenia kolokwiów poprawkowych ustala Prezydium Rady na dzień przypadający nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty ogłoszenia wyników kolokwium danego przedmiotu i powiadamia o nich aplikantów w sposób wskazany w ust. 1 nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem kolokwium.
3. Kolokwia i kolokwia poprawkowe przeprowadza się po zakończeniu zajęć z poszczególnych przedmiotów, w okresie do dnia 15 grudnia z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
4. Miejsce przeprowadzenia kolokwium ustala Komisja i powiadamia o nim aplikantów nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem kolokwium.
5. Do dnia 30 maja 2018r. Komisja przeprowadzi losowanie numerów dla poszczególnych aplikantów każdego roku aplikacji, które wyznaczać będą miejsce podczas kolokwiów pisemnych oraz kolejność przystąpienia do kolokwium ustnego.

§ 3

1. Kolokwia na I roku aplikacji obejmują następujące przedmioty: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Prawo cywilne oraz Postępowanie cywilne.
2. Kolokwia na II roku aplikacji obejmują następujące przedmioty: Prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo upadłościowe i naprawcze, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia.
3. Kolokwia na III roku aplikacji obejmują następujące przedmioty: Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja funkcjonowania samorządu radców prawnych, Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe.

§ 4
1. Formę każdego z kolokwiów oraz czas jego trwania określa załącznik do Uchwały nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu aplikacji.
2. Podczas kolokwium ustnego :
a) aplikanci I roku aplikacji losują 2 (dwa) pytania z prawa pracy i 1 (jedno) z prawa ubezpieczeń społecznych ,
b) aplikanci II roku aplikacji losują z 3 (trzy) prawa gospodarczego
c) aplikanci III roku aplikacji losują 1 (jedno) pytanie z zasad wykonywania zawodu radcy prawnego, 1 (jedno) pytanie z zasad etyki radcy prawnego i 1 (jedno) pytanie z funkcjonowania samorządu radców prawnych,
3. Podczas kolokwium pisemnego:
a) aplikanci I roku aplikacji opracowują kazus polegający na : sporządzeniu apelacji lub opinii o jej niecelowości – z postępowania cywilnego, sporządzeniu umowy lub opinii prawnej – z prawa cywilnego,
b) aplikanci II roku aplikacji opracowują kazus polegający na sporządzeniu: pozwu - z Prawa rodzinnego i opiekuńczego; apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego – z Prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego skarbowego, postępowania karnoskarbowego, kodeksu wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia; pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy lub opinii prawnej – z Prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego,
c) aplikanci III roku aplikacji opracowują kazus polegający na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. Każde kolokwium odbywa się w obecności co najmniej dwóch członków Komisji

§ 5
Nieobecność aplikanta na kolokwium, z innego powodu niż niezdolność do pracy potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, jest równoznaczna z nie przystąpieniem do kolokwium. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nieobecność na kolokwium może być
usprawiedliwiona na wniosek przez Dziekana również z innych powodów niż niezdolność do pracy. Nie przystąpienie do kolokwium lub kolokwium poprawkowego bez usprawiedliwienia lub nie przystąpienie do kolokwium lub kolokwium poprawkowego w dodatkowym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z kolokwium.

§ 6
1. Podczas kolokwium ustnego aplikanci nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, orzecznictwa oraz innej pomocy. Podczas kolokwium pisemnego w formie kazusu aplikanci mogą korzystać wyłącznie z tekstów aktów prawnych.
2. Aplikanci podczas kolokwium nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji.
3. W przypadku niesamodzielnego opracowywania odpowiedzi podczas kolokwium zakłócenia jego przebiegu, złamania zakazu korzystania odpowiednio z tekstów prawnych, orzecznictwa, innej pomocy oraz zakazu posiadania urządzeń służących do przekazu i odbioru informacji aplikant zostaje wykluczony udziału w kolokwium co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

§ 7
1. Komisja dokonuje oceny kolokwium na zasadach określonych w załączniku do Uchwały nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu aplikacji.
2. Ostateczną ocenę kolokwium ustnego i kolokwium pisemnego w formie kazusu ustalają członkowie komisji przeprowadzający dane kolokwium na podstawie przyznanej punktacji.

§ 8
Komisja po przeprowadzeniu kolokwium w formie kazusu wraz z ogłoszeniem wyników podaje prawidłowe rozwiązanie kazusu.

§ 9
1. Na wniosek aplikanta dopuszcza się możliwość wglądu (na ekranie komputera bądź papierowej kopii) do sporządzonego przez niego zadania pisemnego . Zadanie udostępnia się wyłącznie w biurze OIRP w Białymstoku, w obecności osoby udostępniającej, bez możliwości jego utrwalania.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek aplikantów możliwe jest przeprowadzenie spotkania w przedmiocie omówienia zadań pisemnych z oceną niedostateczną. Spotkanie odbywa się z udziałem członków komisji oraz zainteresowanych aplikantów.
3. Od ustalonego przez komisję wyniku kolokwium odwołanie nie przysługuje. W razie
negatywnego wyniku, kolokwium powtarza się tylko jeden raz.

§ 10
Z przebiegu kolokwium sporządza się odrębnie dla każdego aplikanta, protokół zawierający w szczególności uzyskaną punktację oraz ocenę. Protokół dołącza się do akt osobowych aplikanta.

§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta