Na podstawie art. 52 ust. 1 i art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) w związku z § 32ac Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 294/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

 § 1. Postanawia się wydać aplikantom radcowskim, którzy ukończyli III rok aplikacji zaświadczenia o ukończeniu aplikacji o następującej treści:

Zaświadczenie

o ukończeniu aplikacji radcowskiej

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, działając na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115) w związku z § 32ac Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 294/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. zaświadcza, że aplikant radcowski ……………………. ukończył z dniem 31 grudnia 2018 r. aplikację radcowską odbywaną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 351 ust. 1-2 ustawy o radcach prawnych aplikant radcowski może zastępować radcę prawnego przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu przez okres roku od daty zakończenia aplikacji wskazanej w niniejszym zaświadczeniu.”

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta