Na podstawie art. 50 ust. 3 i ust. 4 pkt 5-6 i 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1-2 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu stanowiącej załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 161/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwołuje się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na dzień 29 czerwca 2019 r. godz. 1100 w Folwarku Nadawki, ul. Nadawki 23, 16-010 Wasilków.

§ 2. Proponuje się następujący porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Rady z wykonania planu pracy za 2018r.
 8. Sprawozdanie Rady z wykonania budżetu za 2018 r.
 9. Przedstawienie projektu budżetu na 2019 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 12. Sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego.
 13. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
 14. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na rejony i ustalenie liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z poszczególnych rejonów.
 15. Przedstawienie aktualnej sytuacji w samorządzie radców prawnych i przeprowadzenie ankiet wśród delegatów..
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi sprawami samorządu.
 17. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 18. Zatwierdzenie sprawozdania Rady z wykonania budżetu oraz bilansu OIRP za 2018 r.
 19. Zatwierdzenie sprawozdania Rady z wykonania planu pracy za 2018 r.
 20. Uchwalenie budżetu OIRP na 2019 r.
 21. Rozpatrzenie oceny działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 22. Rozpatrzenie oceny działalności Rzecznika Dyscyplinarnego.
 23. Rozpatrzenie oceny działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału terenu działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na rejony i ustalenie liczby delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z poszczególnych rejonów.
 25. Przyjęcie stanowiska w sprawie aktualnej sytuacji w samorządzie radców prawnych z uwzględnieniem wyników ankiety.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie Zgromadzenia.
 • § 3. Głosowanie podczas Zgromadzenia określonego w § 1, odbywać się będzie za pomocą aparatury elektronicznej.
 • § 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma uchwała nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu stanowiąca załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu z uwzględnieniem jej zmian.
 • § 5. Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi.
 • § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta