Na podstawie art. 50 ust. 3 i ust. 4 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwołuje się Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku na dzień 28 marca 2020 r. na godz. 1100 w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2.

§ 2. Proponuje się następujący porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowej Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Zgromadzenia.
 6. Określenie składu Prezydium Zgromadzenia.
 7. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
 8. Określenie pozostałych Komisji Zgromadzenia i liczby jej członków.
 9. Wybór Komisji Zgromadzenia.
 10. Sprawozdanie Rady z wykonania planu pracy za 2019 r.
 11. Sprawozdanie Rady z wykonania budżetu za 2019 r.
 12. Przedstawienie projektu budżetu na 2020 r.
 13. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 14. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 15. Sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscyplinarnego.
 16. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
 17. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi sprawami samorządu.
 18. Sprawozdania Komisji Zgromadzenia.
 19. Rozpatrzenie oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 20. Zatwierdzenie sprawozdania Rady z wykonania budżetu oraz bilansu OIRP za 2019 r.
 21. Zatwierdzenie sprawozdania Rady z wykonania planu pracy za 2019 r.
 22. Uchwalenie budżetu OIRP na 2020 r.
 23. Rozpatrzenie oceny działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
 24. Rozpatrzenie oceny działalności Rzecznika Dyscyplinarnego.
 25. Rozpatrzenie oceny działalności Okręgowego Zespołu Wizytatorów.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie Zgromadzenia.

 

§ 3. Głosowanie podczas Zgromadzenia określonego w § 1, odbywać się będzie za pomocą aparatury elektronicznej.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych.

Dziekan Andrzej Kaliński

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta