Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75)w związku z § 15 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 306/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych odbywania zajęć na aplikacji w 2020 r. przepisy porządkowe odbywania zajęć na aplikacji radcowskiej w 2020 r. stanowiące załącznik do uchwały otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

po. Dziekana Ewa Arcisz

Sekretarz Jacek Klimowicz

 

Przepisy porządkowe odbywania aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2020

 § 1.

Aplikanci zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz innych przepisów wynikających z uchwał samorządu radcowskiego.

§ 2.

Aplikanci zobowiązani są do uiszczania opłaty rocznej za aplikację radcowską w wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz opłacania składki członkowskiej w wysokości 20,00 zł miesięcznie na rzecz samorządu radcowskiego. Opłata powinny być uiszczanie na konto OIRP w Białymstoku lub w kasie Biura OIRP w Białymstoku.

§ 3.

  1. Aplikanci odbywają zajęcia szkoleniowe w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku przy ul. Przejazd 2 A albo w formie webinarów lub zajęć e-learningowych. Zajęcia wykładowe i zajęcia ćwiczeniowe odbywają się w dniach w czwartki (I rok), środy (II rok), piątki (III rok). Rada OIRP zastrzega prawo do zmiany dni odbywania zajęć w szczególnych przypadkach i przełożenia zajęć na inny dzień, w tym na sobotę. Zajęcia ustalane są indywidualnie z wykładowcą i mogą trwać od 8.00 do 16.30. Szczegółowy program zajęć aplikanci każdorazowo otrzymują drogą elektroniczną.
  2. Zajęcia wykładowe i zajęcia ćwiczeniowe odbywające się w formie webinarów lub zajęć e-learningowych mogą odbywać się w innych terminach niż określone w ust. 1 po 7-dniowym poinformowaniu aplikantów.

§ 4.

Aplikanci odbywają zajęcia wykładowe w jednej grupie dla danego rocznika aplikacji. Aplikanci odbywają zajęcia ćwiczeniowe z podziałem roku na dwie grupy ćwiczeniowe, z wyłączeniem zajęć prowadzonych w formie webinarów lub zajęć e-learningowych. Podziału roku dokonuje starosta każdego roku. Po przydzieleniu do grupy zmiana jest możliwa w uzasadnionych przypadkach za zgodą Kierownika Szkolenia Aplikantów.

§ 5.

  1. Obecność na zajęciach szkoleniowych odbywających się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku jest potwierdzana poprzez złożenie przez aplikanta podpisu na liście obecności. Lista obecności jest dokumentem, na podstawie którego ustala się ilość godzin nieobecności. Spóźnienia lub wcześniejsze wyjścia z zajęć zgłaszane są i usprawiedliwiane u Dziekana, Wicedziekana ds. Aplikacji, Kierownika Szkolenia Aplikantów lub upoważnionego pracownika Biura OIRP, co podlega odnotowaniu na liście obecności.
  2. Obecność na zajęciach wykładowych i zajęciach ćwiczeniowych odbywających się w formie webinarów lub zajęć e-learningowych jest potwierdzana na podstawie listy obecności wygenerowanej z platformy szkoleniowej przez prowadzącego zajęcia.

§ 6.

Aplikanci otrzymują Dzienniczek Zajęć Aplikanta, który jest dokumentem potwierdzającym przebieg aplikacji, na podstawie którego dokonuje się zaliczenia roku szkoleniowego. Aplikant zobowiązany jest do uzupełniania dzienniczka systematycznie, czytelnie, zgodnie ze stanem faktycznym. Pod koniec roku szkoleniowego Kierownik Szkolenia Aplikantów określa i podaje do wiadomości aplikantów termin złożenia dzienniczka, posiadającego wymagane wpisy z przebiegu szkolenia oraz termin złożenia opinii patrona o aplikancie.

§ 7.

Wszelkie ogłoszenia, informacje, zmiany w programie przekazywane są aplikantom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8.

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi przepisami porządkowymi mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu odbywania aplikacji i ustawy o radcach prawnych.

 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta