Na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 15 ust. 2 i § 18 ust. 1-2 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu stanowiącej załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 266/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Białymstoku i wyboru Okręgowej Komisji Wyborczej wprowadza się następujące zmiany:

 • W § 1 ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. 1. Zwołuje się zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku:

 • 15 czerwca 2020 r. 1600       – Rejon suwalski

- w Domu Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120

 • 16 czerwca 2020 r. 1600         – Rejon łomżyński

- w Hotelu Gromada Polonez w Łomży, ul. Rządowa 1a

 • 19 czerwca 2020 r. 900         – I Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 19 czerwca 2020 r. 1200       – II Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 19 czerwca 2020 r. 1500       – III Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

z porządkiem zebrania, o którym mowa w § 2.

 1. W przypadku braku kworum na zebraniach, o których mowa w ust. 1 zwołuje się zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku:
 • 15 czerwca 2020 r. 1615       – Rejon suwalski

- w Domu Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120

 • 16 czerwca 2020 r. 1615         – Rejon łomżyński

- w Hotelu Gromada Polonez w Łomży, ul. Rządowa 1a

 • 19 czerwca 2020 r. 915         – I Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 19 czerwca 2020 r. 1215       – II Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

 • 19 czerwca 2020 r. 1515       – III Rejon Białystok

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

z porządkiem zebrania, o którym mowa w § 2.”

 • 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Głosowanie podczas zebrań rejonowych określonych w § 1 odbywać się będzie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania lub za pomocą kart do głosowania”

po. Dziekana Ewa Arcisz

Sekretarz Jacek Klimowicz

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta