Drukuj

Na podstawie art. 52 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75) w związku z § 15 ust. 2 i § 18 ust. 1-2 uchwały nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu stanowiącej załącznik do uchwały nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu oraz § 2 ust. 1 i § 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 562/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 266/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Białymstoku i wyboru Okręgowej Komisji Wyborczej wprowadza się następujące zmiany:

„§ 1. 1. Zwołuje się zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku:

- w Domu Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120

- w Hotelu Gromada Polonez w Łomży, ul. Rządowa 1a

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

z porządkiem zebrania, o którym mowa w § 2.

  1. W przypadku braku kworum na zebraniach, o których mowa w ust. 1 zwołuje się zebrania rejonowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku:

- w Domu Nauczyciela w Suwałkach, ul. Kościuszki 120

- w Hotelu Gromada Polonez w Łomży, ul. Rządowa 1a

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

- w Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

z porządkiem zebrania, o którym mowa w § 2.”

„§ 4. Głosowanie podczas zebrań rejonowych określonych w § 1 odbywać się będzie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania lub za pomocą kart do głosowania”

po. Dziekana Ewa Arcisz

Sekretarz Jacek Klimowicz