Realizując postanowienia art. 41 pkt 4 i art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku uprzejmie zawiadamiam, że w dniach 24-26 września 2020 r. (czwartek-sobota) organizujemy sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w Hotelu St. Bruno w Giżycku, którego tematem będą:

  1. Nowe Prawo zamówień publicznych - najważniejsze zmiany(7 godzin szkoleniowych). Zajęcia poprowadzi Szymon Pszczółka.
  2. Prawo pracy - zagadnienia praktyczne zatrudnienia pracowniczego i "pozapracowniczego" z odniesieniem do stosowania i wykładni regulacji unijnych (5 godzin szkoleniowych).Zajęcia poprowadzi SSR Tomasz Kałużny PhD.

Program może ulec drobnym korektom (harmonogram w załączeniu).

Czas trwania szkolenia - 12 godzin szkoleniowych

Liczba uzyskanych punktów szkoleniowych - 24       

Szkolenie jest odpłatne. Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia w kwocie 450 zł. Pozostały koszt pokrywa OIRP w Białymstoku.

Kwotę powyższą należy wpłacić na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku nr 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001 lub w kasie OIRP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020 r. 

Na blankiecie przelewu należy też wpisać imię i nazwisko radcy/aplikanta, którego wpłata dotyczy.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpłat, przy czym z uwagi na konieczność uzyskania punktów szkoleniowych pierwszeństwo mają radcowie prawni.

Prosimy o wskazanie osoby, z którą uczestnik chciałby zostać zakwaterowany w pokoju dwu lub trzyosobowym.

Wpłacona kwota nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności uczestnika z przyczyn niezależnych od organizatora, a dodatkowo uczestnik obciążony zostanie kosztami poniesionymi przez Izbę związanymi z jego udziałem. Zachęcamy do udziału w szkoleniu.

HARMONOGRAM_SZKOLENIA_-_HOTEL_ST_BRUNO-1.doc

 

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta