Komunikaty Seniorzy

Zarząd Klubu Seniora działający przy tut. OIRP proponuje radcom seniorom oraz osobom towarzyszącym uczestniczenie w następujących wycieczkach :
-  termin -  II- ga  polowa czerwca, 3 dni.
-  trasa   - Pałanga, Kłajpeda, Kowno
-  odpłatność  - radca prawny senior nie pracujący - 250 złotych. radca prawny senior pracujący oraz osoby towarzyszące - 620 złotych.
 
- termin - I-wsza poł. lipca, 2 dni.
- trasa  -  Brzozówka, Nowogródek,Lida, Grodno.
- odpłatność - radca prawny senior nie pracujący - 150 złotych, radca prawny senior pracujący oraz osoby towarzyszące - 380 złotych.
 
Nadmienia się, iż w zależności od liczby uczestników  kwota odpłatności radców prawnych pracujących oraz osób towarzyszących może ulec zwiększeniu ( podana kwota odpłatności przyjęta
przy kalkulacji kosztów dla 40  uczestników),
 Celem wpisania na listę uczestników wybranej wycieczki  prosimy o zgłoszenie telefoniczne w terminie do dnia 07 lutego br.
kol. Teresa Piłatowska tel. 85 742 74 11 lub
kol. Jerzy Koszewski tel.  85 745 56 71 .
Serdecznie zapraszam - Przewodniczący Klubu Seniora Leszek Synoracki
 

Drogi Kolega Ryszard Kowalczuk

 

Niech Ci życie płynie jak ciepłe wody,

Omijają Ciebie zmartwienia, kłopoty, choroby i troski

Bądź zawsze uśmiechnięty i pełen słonecznej pogody

I niech zawżdy towarzyszy Tobie Dziekana uśmiech boski!!!

A wszystko co było Twoim marzeniem, co jest

I będzie w przyszłości, niech nie uleci z cichym westchnieniem

Lecz niech spełni się w całości .

 

Białystok, dnia 15 kwietnia 2019r.                                        

 

 

 Przemówienie r.pr. Janusza Gąsowskiego

 Pan mec. Ryszard Kowalczyk, to mały wielki człowiek. Mały wzrostem wielki sercem i duchem.

Przez ponad 50 lat był zatrudniony Przedsiębiorstwie - Polskie Koleje Państwowe. Będąc tam szefem komórki prawnej, wdrażał do zawodu wiele pokoleń młodych radców prawnych.

Kolejny rekord, to jego działalność społeczna.

Już od 1960 r. działał społecznie na rzecz radców prawnych naszego regionu w Zrzeszeniu Prawników Polskich, za co w 1974 r. otrzymał złotą odznakę ZPP.

Od 1983 r. po wejściu w życie Ustawy o radcach prawnych aktywnie uczestniczył w tworzenie struktur O.I.R.P. w Białymstoku. Był jej członkiem założycielem.

W 3 i 4 kadencji jako członek Rady pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Szkolenia Zawodowego. Jako delegat naszej Izby był także członkiem takiej samej Komisji przy KIRP.

W 1988 r. Pan Ryszard został wybrany Rzecznika Seniora.

Miałem szczęście i zaszczyt prze 4 kadencje z nim ściśle współpracować będąc Przewodniczącym Komisji Socjalno-Bytowej. Był dla mnie Profesorem od którego uczyłem się jak skutecznie pomagać innym.

Zapewniam Państwa, że nie jest to proste.

Credo Pana Ryszarda to wyjście naprzeciw i podanie ręki ludziom będącym w trudnej sytuacji, którzy sobie sami nie radzą.

Jego autorytet pozwalał w pozytywnym załatwieniu przez Kapitułę Funduszu Seniora K.I.R.P. prawie wszystkich wniosków, w szczególności dotyczących uzyskaniu zapomóg pieniężnych oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Jeszcze na etapie budowy aktualnej siedziby O.I.R.P. wyjednał w jej władzach pomieszczenie do spotkań seniorów, tak zwany "Kącik seniora". Od wielu lat w każdy wtorek tygodnia pełnił tam dyżur, gdzie był do dyspozycji seniorów, którzy mieli problemy lub potrzebę integracji.

Poza tym odwiedzał radców prawnych w ich domach, w szpitalach, jeśli ze względu na stan zdrowia nie mogli dotrzeć do Izby. Pomagał im w załatwieniu rożnych spraw związanych z problemami życia codziennego.

Przed powołaniem Klubu Seniora był współorganizatorem wycieczek krajowych i zagranicznych dla seniorów, a także spotkań integracyjnych.

Przy każdej okazji rozpytywał o radców prawnych wymagających pomocy, którzy sami krępują się o nią poprosić.

Jego polem działalności była nie tylko nasza Korporacja. Równolegle prze kilkadziesiąt lat aktywnie działał pro bono w strukturach Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polski. Odczytam tylko krótkie pismo w tym przedmiocie:

Działalność społeczną Pana Ryszarda w jakiej mierze podsumowują przyznane mu odznaczenia:

Oprócz odznak branżowych, korporacyjnych otrzymał:

- Złoty Krzyż Zasługi oraz

- Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Dla niego jednak najważniejszy był honorowy tytuł- "Kryształowe Serce Radcy Prawnego", ponieważ przyznawany jest przez lokalne środowisko reprezentowane przez Radę O.I.R.P., a nie poprzez złożenie autografu w zaciszu urzędowego gabinetu.

W mojej ocenie Pan Ryszard Kowalczuk jest autorytetem moralnym, a jego wiek i zaangażowanie społeczne w okresie kilkudziesięciu lat, to ewenement na skalę Kraju który podnosił prestiż naszego samorządu.

Chcę zaznaczyć, że do dnia w który został odwołany, bezproblemowo wywiązywał się ze swoich obowiązków. Wiem o tym, ponieważ często przychodziłem na wtorkowe dyżury i mogłem to obserwować.

Wyrażam wielki szacunek i podziw dla Pana Ryszarda Kowalczuka za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz samorządu radców prawnych.

Regulamin Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku

 1. Postanowienia ogólne
 • 1
 1. Klub Seniora działający przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, zwany
  w dalszej treści Regulaminu Klubem, stanowi samorządną społeczność radców prawnych
  - Seniorów, przynależących do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

zwanej dalej OIRP

 1. Siedzibą Klubu jest siedziba OIRP w Białymstoku, ul. Przejazd 2A
 2. Członkami Klubu są radcowie prawni - Seniorzy, nie wykonujący zawodu
 3. Władze Klubu Seniora
 • 2

Władzami Klubu są:

1.Zebranie Seniorów

2.Zarząd Klubu

 • 3

1.Zebranie Seniorów zwoływane jest przez Zarząd Klubu co najmniej raz w roku

celem:

- oceny pracy Zarządu Klubu za okres sprawozdawczy,

- wyboru członków Zarządu Klubu , w tym Prezesa Klubu, w głosowaniu jawnym,

- zatwierdzenia rocznego programu działania Klubu wraz z preliminarzem oraz jego zatwierdzenie

 1. Członkowie Zarządu Klubu wybierani są na okres odpowiadający kadencji Rady OIRP
 2. Jeżeli ze składu wybranego Zarządu odejdzie osoba/osoby, to jego następca, wybrany przez Zarząd Klubu, pełni funkcję w Zarządzie do końca kadencji funkcjonowania całego Zarządu. Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie wymaga zachowania formy pisemnej. Powyższe ma również zastosowanie do skreślenia z listy członków Zarządu osoby, która nie uczestniczy, z przyczyn nieusprawiedliwionych w pracach Zarządu, co najmniej przez trzy kolejne posiedzenia.
 • 4
 1. Klubem kieruje Zarząd, wybierany spośród Seniorów, poprzez Zebranie Seniorów.
 2. W skład Zarządu wchodzi od pięciu do siedmiu członków Klubu , w tym Przewodniczący
  i Sekretarz Klubu
 3. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Zarządu osobiście
 4. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos .
 5. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Klubu, a w przypadku jego nieobecności Sekretarza Klubu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu a w miarę potrzeby mogą być zwołane w każdym czasie.
 • 5

1.Posiedzenia Zarządu prowadzi Przewodniczący Klubu, który odpowiada za jego organizację, prawidłowy przebieg i realizację ustaleń.

 1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć także osoby nie będące członkami Zarządu, zaproszone przez Przewodniczącego Zarządu

3.Posiedzenia Zarządu są dokumentowane, a na każdym posiedzeniu Sekretarz Zarządu, odczytuje protokół z poprzedniego posiedzenia celem jego przyjęcia przez członków Zarządu.

4.Sekretarz Zarządu jest wybierany przez członków Zarządu Klubu, i do jego zadań należy prowadzenie księgi protokołów

5.Zarząd może powierzyć rejestrowanie wydatków Klubu oraz przedstawianie, na posiedzeniach Zarządu, informacji o wykonaniu budżetu Klubu innemu członkowi Zarządu

 • 6

Do zadań Zarządu Klubu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących przedmiotu działania Klubu , a w szczególności:

 1. organizowanie różnych form wypoczynku Seniorów, w tym wycieczek krajowych
  i zagranicznych,
 2. zapewnienie Seniorom uczestnictwa w imprezach kulturalnych, edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia , turystyki pieszej czy korzystania z urządzeń sportowych,
 3. rozpatrywanie wniosków składanych przez Seniorów, a dot. przedmiotu działania Klubu,
 4. współpraca z Rzecznikiem Funduszu Seniora i Przewodniczącym Komisji
  Socjalno-Bytowej
 5. współpraca z organami / komisjami OIRP we wszystkich sprawach dot. Seniorów
 6. przedkładanie Radzie OIRP oraz Zebraniu Seniorów Programu działania Klubu wraz ze sprawozdaniem z działalności za okres objęty Programem działania Klubu.
 7. podejmowanie działań na rzecz Seniorów będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej na wniosek osoby zainteresowanej
 8. współpraca z innymi Klubami Seniorów na terenie RP.

III. Finansowanie działalności

 • 7
 1. Działalność Klubu Seniora jest finansowana ze środków finansowych przeznaczonych
  w budżecie OIRP
 2. Środki finansowe o których mowa wyżej są przyznawane na każdy rok kalendarzowy odrębnie , a nie wydatkowane nie podlegają przeniesieniu na rok następny.
 3. Członkowie Klubu Seniora ponoszą częściową, niekiedy całkowitą odpłatność, za udział
  w imprezach organizowanych przez Zarząd Klubu Seniora. Całkowita odpłatność dotyczy osób "towarzyszących" Seniorom.
 4. Zarząd Klubu każdorazowo określa wysokość udziału Seniorów w kosztach związanych
  z realizacją Programu działania Klubu
 5. Odpłatność , o której mowa wyżej w punkcie 3, nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału, chyba że koszty organizacyjne nie zostały jeszcze poniesione.
  O ewentualnym zwrocie rozstrzyga każdorazowo Zarząd Klubu.
 6. W ramach posiadanych środków finansowych Zarząd może wprowadzić do Programu dodatkowe zadania bądź, kierując się względami ekonomicznymi, zmienić lub zrezygnować z niektórych zadań określonych w Programie.
 1. Postanowienia końcowe
 • 8

Obsługę biurową i organizacyjną Klubu zapewnia Biuro OIRP.

 • 9
 1. Traci moc Regulamin Klubu Seniora przyjęty uchwałą Zarządu Klubu Seniora z dnia
  3 października 2014r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019

Przewodniczący Klubu Seniora                                            Sekretarz Klubu Seniora

...................................................                                           .........................................

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta