Regulamin Klubu Seniora przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku

 1. Postanowienia ogólne
 • 1
 1. Klub Seniora działający przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, zwany
  w dalszej treści Regulaminu Klubem, stanowi samorządną społeczność radców prawnych
  - Seniorów, przynależących do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

zwanej dalej OIRP

 1. Siedzibą Klubu jest siedziba OIRP w Białymstoku, ul. Przejazd 2A
 2. Członkami Klubu są radcowie prawni - Seniorzy, nie wykonujący zawodu
 3. Władze Klubu Seniora
 • 2

Władzami Klubu są:

1.Zebranie Seniorów

2.Zarząd Klubu

 • 3

1.Zebranie Seniorów zwoływane jest przez Zarząd Klubu co najmniej raz w roku

celem:

- oceny pracy Zarządu Klubu za okres sprawozdawczy,

- wyboru członków Zarządu Klubu , w tym Prezesa Klubu, w głosowaniu jawnym,

- zatwierdzenia rocznego programu działania Klubu wraz z preliminarzem oraz jego zatwierdzenie

 1. Członkowie Zarządu Klubu wybierani są na okres odpowiadający kadencji Rady OIRP
 2. Jeżeli ze składu wybranego Zarządu odejdzie osoba/osoby, to jego następca, wybrany przez Zarząd Klubu, pełni funkcję w Zarządzie do końca kadencji funkcjonowania całego Zarządu. Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie wymaga zachowania formy pisemnej. Powyższe ma również zastosowanie do skreślenia z listy członków Zarządu osoby, która nie uczestniczy, z przyczyn nieusprawiedliwionych w pracach Zarządu, co najmniej przez trzy kolejne posiedzenia.
 • 4
 1. Klubem kieruje Zarząd, wybierany spośród Seniorów, poprzez Zebranie Seniorów.
 2. W skład Zarządu wchodzi od pięciu do siedmiu członków Klubu , w tym Przewodniczący
  i Sekretarz Klubu
 3. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Zarządu osobiście
 4. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos .
 5. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Klubu, a w przypadku jego nieobecności Sekretarza Klubu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu a w miarę potrzeby mogą być zwołane w każdym czasie.
 • 5

1.Posiedzenia Zarządu prowadzi Przewodniczący Klubu, który odpowiada za jego organizację, prawidłowy przebieg i realizację ustaleń.

 1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć także osoby nie będące członkami Zarządu, zaproszone przez Przewodniczącego Zarządu

3.Posiedzenia Zarządu są dokumentowane, a na każdym posiedzeniu Sekretarz Zarządu, odczytuje protokół z poprzedniego posiedzenia celem jego przyjęcia przez członków Zarządu.

4.Sekretarz Zarządu jest wybierany przez członków Zarządu Klubu, i do jego zadań należy prowadzenie księgi protokołów

5.Zarząd może powierzyć rejestrowanie wydatków Klubu oraz przedstawianie, na posiedzeniach Zarządu, informacji o wykonaniu budżetu Klubu innemu członkowi Zarządu

 • 6

Do zadań Zarządu Klubu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących przedmiotu działania Klubu , a w szczególności:

 1. organizowanie różnych form wypoczynku Seniorów, w tym wycieczek krajowych
  i zagranicznych,
 2. zapewnienie Seniorom uczestnictwa w imprezach kulturalnych, edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia , turystyki pieszej czy korzystania z urządzeń sportowych,
 3. rozpatrywanie wniosków składanych przez Seniorów, a dot. przedmiotu działania Klubu,
 4. współpraca z Rzecznikiem Funduszu Seniora i Przewodniczącym Komisji
  Socjalno-Bytowej
 5. współpraca z organami / komisjami OIRP we wszystkich sprawach dot. Seniorów
 6. przedkładanie Radzie OIRP oraz Zebraniu Seniorów Programu działania Klubu wraz ze sprawozdaniem z działalności za okres objęty Programem działania Klubu.
 7. podejmowanie działań na rzecz Seniorów będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej na wniosek osoby zainteresowanej
 8. współpraca z innymi Klubami Seniorów na terenie RP.

III. Finansowanie działalności

 • 7
 1. Działalność Klubu Seniora jest finansowana ze środków finansowych przeznaczonych
  w budżecie OIRP
 2. Środki finansowe o których mowa wyżej są przyznawane na każdy rok kalendarzowy odrębnie , a nie wydatkowane nie podlegają przeniesieniu na rok następny.
 3. Członkowie Klubu Seniora ponoszą częściową, niekiedy całkowitą odpłatność, za udział
  w imprezach organizowanych przez Zarząd Klubu Seniora. Całkowita odpłatność dotyczy osób "towarzyszących" Seniorom.
 4. Zarząd Klubu każdorazowo określa wysokość udziału Seniorów w kosztach związanych
  z realizacją Programu działania Klubu
 5. Odpłatność , o której mowa wyżej w punkcie 3, nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału, chyba że koszty organizacyjne nie zostały jeszcze poniesione.
  O ewentualnym zwrocie rozstrzyga każdorazowo Zarząd Klubu.
 6. W ramach posiadanych środków finansowych Zarząd może wprowadzić do Programu dodatkowe zadania bądź, kierując się względami ekonomicznymi, zmienić lub zrezygnować z niektórych zadań określonych w Programie.
 1. Postanowienia końcowe
 • 8

Obsługę biurową i organizacyjną Klubu zapewnia Biuro OIRP.

 • 9
 1. Traci moc Regulamin Klubu Seniora przyjęty uchwałą Zarządu Klubu Seniora z dnia
  3 października 2014r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019

Przewodniczący Klubu Seniora                                            Sekretarz Klubu Seniora

...................................................                                           .........................................

BIP

Extranet OIRP w Białymstoku
Extranet Radcowie
Extranet Aplikanci
Extranet Pomoc

Dla aplikanta

Dyżury członków Rady OIRP w Białymstoku

Box - wykaz kancelarii

Dla aplikanta

Dla aplikanta

Nabór na aplikację

Egzamin radcowski

Zamów togę

Dla aplikanta