Szkolenie: Czynności procesowe zawodowych pełnomocników w sprawach cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 9 marca 2023 r. (05.10.23 r.)

Szkolenie: Czynności procesowe zawodowych pełnomocników w sprawach cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 9 marca 2023 r. (05.10.23 r.)

Czynności procesowe zawodowych pełnomocników w sprawach cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 9 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 614) prowadzi Wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi profesor Michał Krakowiak.

Szkolenie online dla prawników w dniu 5 października 2023 r. w godz. 15:00-18:00. Sesja pytań i odpowiedzi od godz. 18:00.

Dostępne będzie nagranie ze szkolenia oraz punkty szkoleniowe.

Wszystkie informacje dostępne na stronie: https://szkolenie.partnerprawny.info.pl/arpnowelizacjakpc

Podczas szkolenia online dowiesz się w szczególności:
W jaki sposób profesjonalny pełnomocnik powinien sporządzić pismo procesowe, aby wywołało skutki prawne w aspekcie realizacji warunków formalnych?
Jak odnaleźć się w gąszczu zmian w zakresie dopuszczalności zażaleń i ich rodzajów?
Jak po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z 9 marca 2023 r. przebiega postępowanie zażaleniowe.
Dlaczego prawodawca znowelizował ustawą z 9 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 614) kolejne, bądź po raz kolejny, określone przepisy Kodeksu postępowania cywilnego?
Czy adwokat lub radca prawny ustanowiony z wyboru może wnieść skargę kasacyjną z powołaniem się na pełnomocnictwo procesowe udzielone do sprawy przed sądem pierwszej lub drugiej instancji?
W jakiej wysokości przysługuje adwokatowi lub radcy prawnemu ustanowionemu z urzędu wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Prowadzący szkolenie:
Michał Krakowiak
Profesor uczelni w Katedrze Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, sędzia orzekający w sprawach cywilnych w drugiej instancji. W 2003 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, a następnie studia doktoranckie. Od 2003 r. asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego I. W latach 2003 – 2006 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 2007 – 2009 asesor sądowy, a następnie sędzia. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. „Egzekucja przez zarząd przymusowy” (Wyd. C.H.Becka, Warszawa 2011). W latach 2010 – 2011 był sędzią delegowanym do Sądu Najwyższego Izby Cywilnej do pełnienia funkcji asystenta sędziego SN. W 2018 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie książki pt. „Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym” (Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2017). Od 2019 r. profesor uczelni. Autor ponad 50 publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym polskiego i zagranicznego sądowego postępowania egzekucyjnego. Autor dwóch monografii oraz współautor dwóch Komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego. Uczestnik konferencji naukowych. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Członek Rad Naukowych i recenzent w czasopismach naukowych.

Program szkolenia online
1. Czynności procesowe – ogólna charakterystyka:
a) pojęcie i rodzaje czynności procesowych
b) ogólne warunki skuteczności czynności procesowych
2. Główne założenia ustawy nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego z 9 marca 2023 r.:
a) instytucje procesowe poddane nowelizacji
b) cele prawodawcy związane z wprowadzonymi zmianami
c) przepisy intertemporalne
3. Pełnomocnictwo procesowe:
a) zakres pełnomocnictwa w procesie
b) pełnomocnik z urzędu
c) pełnomocnik do doręczeń
d) kilka uwag o dokumencie pełnomocnictwa
4. Warunki formalne pism procesowych:
a) nowy warunek formalny w postaci wyraźnie wyodrębnionych oświadczeń, twierdzeń oraz wniosków
b) sposób formułowania i umieszczenia w piśmie procesowym wniosków dowodowych
c) skutki procesowe niezachowania warunków formalnych
d) ocena zmian w aspekcie zasad naczelnych wymiaru sprawiedliwości i zasad naczelnych postępowania cywilnego
5. Zabranie głosu w piśmie procesowym przed zamknięciem rozprawy:
a) zamknięcie rozprawy na posiedzeniu niejawnym
b) pierwowzór procesowy w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…)
c) pismo procesowe z zabraniem głosu przez stronę jako forma roztrząsania wyników postępowania dowodowego
6. Sporządzanie uzasadnień postanowień i ich doręczenie przez sąd na wniosek strony albo z urzędu:
a) podsumowanie zmian w art. 357 Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonych ustawą z 4 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1469)
b) sporządzenie uzasadnienia postanowienia z urzędu i doręczenie postanowienia z urzędu z uzasadnieniem
c) wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem
7. Zmiany we wnoszeniu zażalenia:
a) termin do wniesienia zażalenia
b) zażalenie dewolutywne jako zasada
c) zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji
d) zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji
8. Zmiany w rozpoznawaniu zażalenia:
a) postępowanie naprawcze w zakresie braków zażalenia
b) odrzucenie zażalenia
c) dopuszczalność zażalenia na postanowienie o odrzuceniu zażalenia przez sąd drugiej instancji
d) uzasadnianie postanowień wydanych w postępowaniu zażaleniowy

grudzień 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1st grudzień
Brak wydarzeń
Events for 2nd grudzień
Brak wydarzeń
Events for 3rd grudzień
Brak wydarzeń
4
5
6
7
8
9
10
Events for 4th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 5th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 6th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 7th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 8th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 9th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 10th grudzień
Brak wydarzeń
11
12
13
14
15
16
17
Events for 11th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 12th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 13th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 14th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 15th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 16th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 17th grudzień
Brak wydarzeń
18
19
20
21
22
23
24
Events for 18th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 19th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 20th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 21st grudzień
Brak wydarzeń
Events for 22nd grudzień
Brak wydarzeń
Events for 23rd grudzień
Brak wydarzeń
Events for 24th grudzień
Brak wydarzeń
25
26
27
28
29
30
31
Events for 25th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 26th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 27th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 28th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 29th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 30th grudzień
Brak wydarzeń
Events for 31st grudzień
Brak wydarzeń
1
2
3
4
5
6
7
Menu