bip

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku
ul. Przejazd 2a
15-430 Białystok
NIP 542 25 54 887, REGON 001076502
Telefony: (85) 744 50 94, (85) 746 03 89

ADRESY EMAIL:
Biuro:
oirp@oirp.bialystok.pl
Dział aplikacji:
aplikacja@oirp.bialystok.pl
Księgowość:
ksiegowosc@oirp.bialystok.pl
Sprawy rzecznika dyscyplinarnego i sekretariat:
sekretariat.rzd@oirp.bialystok.pl
Sprawy OSD:
sekretariat.osd@oirp.bialystok.pl

GODZINY OTWARCIA BIURA:
poniedziałek-piątek w godzinach 8.00 -16.00

Strona internetowa: www.oirp.bialystok.pl

Rachunek bankowy 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001
IBAN: PL 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH:
Emilia Więsław
rodo@oirp.bialystok.pl

RZECZNIK PRASOWY:
r.pr. Przemysław Ślepowroński
rzecznikprasowy@oirp.bialystok.pl

Status prawny

W myśl art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, zaś jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych oraz Krajowa Izba Radców Prawnych.

Ustawa o radcach prawnych określa zasady wykonywania zawodu oraz organizacji i funkcjonowania samorządu zawodowego. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa. Nadzór nad działalnością samorządu sprawuje Minister Sprawiedliwości. Przynależność radców prawnych i aplikantów radcowskich do samorządu jest obowiązkowa.

Uchwałę o utworzeniu i terenie działania okręgowej izby radców prawnych podejmuje Krajowa Rada Radców Prawnych. Okręgowa Izba Radców Prawnych Białymstoku została powołana uchwałą Nr 3 z dnia 16 grudnia 1983 r. (tekst jednolity- uchwała Nr 281/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r.)

Przedmiot działalności

Zadania samorządu:

 • udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych;
 • reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych;
 • współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa;
 • przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych;
 • nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich;
 • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
 • prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.

Zadania OIRP:

 • reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych;
 • doskonalenie zawodowe radców prawnych;
 • nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców i aplikantów radcowskich;
 • występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych.

Zadania Zgromadzenia OIRP:

 • ustalanie liczby członków rady okręgowej izby radców prawnych;
 • wybór dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz pozostałych członków rady;
 • ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz ich wybór;
 • ustalenie liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz wybór rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców;
 • uchwalanie budżetu okręgowej izby radców prawnych i zatwierdzanie sprawozdań rady okręgowej izby radców prawnych z jego wykonania oraz rocznych lub okresowych planów pracy rady okręgowej izby;
 • dokonywanie podziału terenu działania okręgowej izby radców prawnych na rejony i ustalenie liczby delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych z poszczególnych rejonów;
 • odwoływanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych członków tych organów;
 • ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych;
 • wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych;
 • wybór członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o radcach prawnych.

Zasięg terytorialny

OIRP w Białymstoku zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące powiaty i miasta na prawach powiatu:
augustowski, białostocki, Białystok, bielski, ełcki, giżycki, gołdapski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, Łomża, moniecki, olecki, piski, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki,
węgorzewski wysokomazowiecki, zambrowski.

(uchwała Nr 3 z dnia 16 grudnia 1983 r. – tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 281/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r.)

Organy Izby

 • Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych
 • Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych
 • Okręgowa Komisja Rewizyjna
 • Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
 • Rzecznik Dyscyplinarny

Kadencja organów samorządu trwa 4 lata. Organy obowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

Skład organów XI kadencji (2020-2024)

Finanse OIRP

Samorząd radców prawnych prowadzi samodzielną gospodarką finansową na zasadzie samofinansowania wpływami ze składek radców prawnych i aplikantów radcowskich, opłat z tytułu wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich, kar pieniężnych oraz dochodów z innych źródeł (m.in. dotacji, subwencji, darowizn, spadków). na podstawie obowiązujących przepisów oraz regulaminu gospodarki finansowej samorządu. Działalność finansowa prowadzona jest na podstawie rocznego budżetu.

Nadzór nad działalnością finansową okręgowych izb radców prawnych sprawuje Krajowa Rada Radców Prawnych w zakresie wynikającym z uchwalonego regulaminu działalności finansowej.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy załatwiane są niezwłocznie, z uwzględnieniem terminów przewidzianych przepisami prawa, przy uwzględnieniu kolejności wpływu. Interesanci przyjmowani są w sekretariacie Biura w godzinach pracy. Dyżury członków Rady odbywają się zgodnie z harmonogramem plik.pdf, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

Redakcja BIP

Beata Popławska
e-mail: oirp@oirp.bialystok.pl
Telefony: (85) 744 50 94, (85) 746 03 89

styczeń 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
26
27
28
29
30
31
1
Events for 1st styczeń
Brak wydarzeń
2
3
4
5
6
7
8
Events for 2nd styczeń
Brak wydarzeń
Events for 3rd styczeń
Brak wydarzeń
Events for 4th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 5th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 6th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 7th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 8th styczeń
Brak wydarzeń
9
10
11
12
13
14
15
Events for 9th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 10th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 11th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 12th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 13th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 14th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 15th styczeń
Brak wydarzeń
16
17
18
19
20
21
22
Events for 16th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 17th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 18th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 19th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 20th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 21st styczeń
Brak wydarzeń
Events for 22nd styczeń
Brak wydarzeń
23
24
25
26
27
28
29
Events for 23rd styczeń
Brak wydarzeń
Events for 24th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 25th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 26th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 27th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 28th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 29th styczeń
Brak wydarzeń
30
31
1
2
3
4
5
Events for 30th styczeń
Brak wydarzeń
Events for 31st styczeń
Brak wydarzeń
Menu