Radcy prawni

Ubezpieczenia obowiązkowe

Umowa Generalna zawarta pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., w dniu 11 grudnia 2019 roku, w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC radców prawnych obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r. W ramach umowy ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Składka ubezpieczeniowa wynosi 228 zł (19 zł miesięcznie), przy minimalnej sumie gwarancyjnej 110 000 EUR na zdarzenie. W ramach składki członkowskiej uzupełniająca suma gwarancyjna wynosi 300 000 EUR. Sumy gwarancyjne podane w EUR zostają przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w dniu 4 stycznia 2021 r. zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Certyfikaty oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych można otrzymać zgłaszając się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod tel.: 22 318 85 38.

Ewentualne szkody powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. e-mail szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.

Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl .

Informujemy, że w związku z koniecznością jednoznacznej identyfikacji radców prawnych, jako osób objętych ubezpieczeniem, za pośrednictwem okręgowych izb radców prawnych ubezpieczycielowi oraz brokerowi udostępnione będą dane osobowe radców prawnych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu, numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego (w tym e-mail). Dane te zostaną wykorzystane przez ubezpieczyciela wyłącznie w celach związanych z zawartym ubezpieczeniem zaś przez brokera w celu wystawiania certyfikatów i obsługi umowy.

Wykaz dokumentów do pobrania

Legitymacja radcowska lub aplikancka

Wniosek o wydanie legitymacji radcowskiej lub aplikanckiej można składać za pośrednictwem:

Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem konta Extranet.

Opłatę za wydanie legitymacji w wysokości 32 złotych należy uiścić na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku:

51 1130 1059 0017 3208 0920 0001

w tytule wpisując LEGITYMACJA.

W przypadku braku zdjęcia w systemie do wniosku należy dołączyć zdjęcie paszportowe lub legitymacyjne, na jasnym tle w formacie: jpg, jpeg, 3:4, minimalna rozdzielczość 480×640 px, maksymalna (preferowana niższa) 1200×1800 px, minimalny rozmiar 100 KB, maksymalny to 2 MB (preferowany mniejszy).

Składka członkowska i ubezpieczeniowa

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej na zasadach określonych w uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału z późn.zm. (tekst jednolity: załącznik do uchwały Nr 117/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału).

Składki należy wpłacać na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001, w tytule wpisując: składka członkowska. Składka za dany miesiąc powinna być uiszczana do końca tego miesiąca.

Wysokość składki
Radcowie prawni wykonujący zawód 100,00 zł
Radcowie niewykonujący zawodu 81,00 zł
Radcowie prawni emeryci i renciści wykonujący zawód 61,00 zł
Radcowie prawni emeryci i renciści którzy nie wykonują zawodu Zwolnienie od uiszczania składki członkowskiej*
Prawnicy zagraniczni spoza UE 59,50 zł
Aplikanci radcowscy 20,00 zł
Radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego Zwolnienie od uiszczania składki członkowskiej

Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich.

*W przypadku radców prawnych będących emerytami lub rencistami, pobierających świadczenie przedemerytalne lub pobierających świadczenie pielęgnacyjne, niewykonujących zawodu radcy prawnego, zwolnienie z obowiązku uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą radę okręgowej izby radców prawnych o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku uiszczania składki.

Doskonalenie zawodowe

Zakładka w budowie

Wpis na listę radców prawnych

Osoby ubiegające się o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (po odbytej aplikacji i złożonym egzaminie radcowskim) powinny złożyć w Izbie następujące dokumenty:

 1.  Wniosek o wpis na listę radców prawnych do Dziekana Rady OIRP w Białymstoku;
 2. Kartę ewidencyjną, zgodnie ze wzorem określonym uchwałą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 777/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej (załącznik);
 3. Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
 4. Oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;
 5. Dokument potwierdzający odbycie aplikacji radcowskiej;
 6. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego;
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 9. Oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych;
 10. Oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis;
 11. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
 12. Opinię okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego;
 13. Dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 14. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
 15. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 16. Dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis.

Zgodnie z uchwałą Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dniach 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną wynosi łącznie 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001.

Wykaz dokumentów do pobrania

Pełnomocnik z urzędu

Zgodnie z uchwałą Nr 227/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu, pełnienie obowiązków pełnomocnika z urzędu dotyczy wszystkich radców prawnych, bez względu na formę wykonywania zawodu.

Za zgodą radcy prawnego można go wyznaczyć poza kolejnością alfabetyczną. Wyrażenie zgody oraz jej aktualizacja następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej. Cofnięcie zgody wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.

Wykaz dokumentów do pobrania

Nieodpłatna pomoc prawna

Program nieodpłatnej pomocy prawnej został wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Ustawa zakłada udzielanie darmowej, przedsądowej pomocy prawnej osobom, których nie stać na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej, a także przedsiębiorcom, którzy w ostatnim roku nie zatrudniali pracowników.
Zasady wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poza wskazaną ustawą, reguluje Uchwała Nr 203/XI/2021 Prezydium Krajowej Radcy Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

Wykaz dokumentów do pobrania

Przeszukanie u radcy prawnego

Zakładka w budowie

Pomoc socjalna

Zakładka w budowie

Wykaz dokumentów do pobrania

Plik 1

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
31
1
2
3
4
5
6
Events for 1st listopad
Brak wydarzeń
Events for 2nd listopad
Brak wydarzeń
Events for 3rd listopad
Brak wydarzeń
Events for 4th listopad
Brak wydarzeń
Events for 5th listopad
Brak wydarzeń
Events for 6th listopad
Brak wydarzeń
7
8
9
10
11
12
13
Events for 7th listopad
Brak wydarzeń
Events for 8th listopad
Brak wydarzeń
Events for 9th listopad
Brak wydarzeń
Events for 10th listopad
Brak wydarzeń
Events for 11th listopad
Brak wydarzeń
Events for 12th listopad
Brak wydarzeń
Events for 13th listopad
Brak wydarzeń
14
15
16
17
18
19
20
Events for 14th listopad
Brak wydarzeń
Events for 15th listopad
Brak wydarzeń
Events for 16th listopad
Brak wydarzeń
Events for 17th listopad
Brak wydarzeń
Events for 18th listopad
Brak wydarzeń
Events for 19th listopad
Brak wydarzeń
Events for 20th listopad
Brak wydarzeń
21
22
23
24
25
26
27
Events for 21st listopad
Brak wydarzeń
Events for 22nd listopad
Brak wydarzeń
Events for 23rd listopad
Brak wydarzeń
Events for 24th listopad
Brak wydarzeń
Events for 25th listopad
Brak wydarzeń
Events for 26th listopad
Brak wydarzeń
Events for 27th listopad
Brak wydarzeń
28
29
30
1
2
3
4
Events for 28th listopad
Brak wydarzeń
Events for 29th listopad
Brak wydarzeń
Events for 30th listopad
Brak wydarzeń
Menu