Radcy prawni

Ubezpieczenia obowiązkowe

W dniu 21 grudnia 2022 r. została zawarta Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026 pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.

Treść umowy dostępna jest na platformie www.e-kirp.pl w zakładce „Ważne dokumenty”

W ramach umowy ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Składka ubezpieczeniowa wynosi 228 zł (19 zł miesięcznie), przy minimalnej sumie gwarancyjnej 150 000 EUR na zdarzenie. W ramach składki członkowskiej uzupełniająca suma gwarancyjna wynosi 350 000 EUR.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora 25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 50.000 PLN na jeden
  i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura
  i posiadaniem mienia 200.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
 • ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej 200.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
 • klauzula RODO- refundacja kar administracyjnych nakładanych przez Prezesa UODO na radcę prawnego w związku z uchybieniami w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, ubezpieczenie ochrony prawnej 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Sumy gwarancyjne podane w EUR zostają przeliczone na PLN wg kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, którego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Certyfikaty oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych można otrzymać zgłaszając się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod tel.: 509 699 564

Ewentualne szkody powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. na platformie www.e-kirp.pl, pod numerem telefonu 663 366 113 oraz drogą mailową: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com

Szkody Umowy Generalnej obowiązującej w latach 2019-2022 można zgłaszać za przy wykorzystaniu powyższych danych Brokera.

Informujemy, że w związku z koniecznością jednoznacznej identyfikacji radców prawnych, jako osób objętych ubezpieczeniem, za pośrednictwem okręgowych izb radców prawnych ubezpieczycielowi oraz brokerowi udostępnione będą dane osobowe radców prawnych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu, numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego (w tym e-mail). Dane te zostaną wykorzystane przez ubezpieczyciela wyłącznie w celach związanych z zawartym ubezpieczeniem zaś przez brokera w celu wystawiania certyfikatów i obsługi umowy.

Wykaz dokumentów do pobrania

Legitymacja radcowska lub aplikancka

Wniosek o wydanie legitymacji radcowskiej lub aplikanckiej można składać za pośrednictwem:

Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem konta Extranet.

Opłatę za wydanie legitymacji w wysokości:

radcowie prawni:32 zł.

aplikanci: 27 zł.

należy uiścić na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku:

51 1130 1059 0017 3208 0920 0001

w tytule wpisując LEGITYMACJA.

W przypadku braku zdjęcia w systemie do wniosku należy dołączyć zdjęcie paszportowe lub legitymacyjne, na jasnym tle w formacie: jpg, jpeg, 3:4, minimalna rozdzielczość 480×640 px, maksymalna (preferowana niższa) 1200×1800 px, minimalny rozmiar 100 KB, maksymalny to 2 MB (preferowany mniejszy).

Składka członkowska i ubezpieczeniowa

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej na zasadach określonych w uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału z późn.zm. (tekst jednolity: załącznik do uchwały Nr 117/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału, zmieniony uchwałą nr 116/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału).

Składki należy wpłacać na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001, w tytule wpisując: składka członkowska. Składka za dany miesiąc powinna być uiszczana do końca tego miesiąca.

Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich.

*W przypadku radców prawnych będących emerytami lub rencistami, pobierających świadczenie przedemerytalne lub pobierających świadczenie pielęgnacyjne, niewykonujących zawodu radcy prawnego, zwolnienie z obowiązku uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą radę okręgowej izby radców prawnych o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku uiszczania składki.

Doskonalenie zawodowe

Radca prawny zobowiązany jest do doskonalenia zawodowego. Wypełnianie tego obowiązku realizowane jest w trzyletnich cyklach szkoleniowych, w czasie których radca prawny obowiązany jest uzyskać minimum 40 punktów szkoleniowych. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w trakcie cyklu szkoleniowego jest obowiązany do uzyskania punktów szkoleniowych w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono ślubowanie.

1 stycznia 2024 r. rozpoczął się VI cykl szkoleniowy, który zakończy się 31 grudnia 2026 r.

Zasady wypełniania przez radców prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego określa uchwała Nr 209/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiąca załącznik do uchwały 1154/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Za pośrednictwem EXTRANETU można sprawdzić ilość uzyskanych punktów w danym cyklu szkoleniowym, a także samodzielnie uzupełnić punkty szkoleniowe załączając dokumenty (skany, pliki pdf. zaświadczeń/certyfikatów) potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach zawodowych.

Wykaz dokumentów do pobrania

Wpis na listę radców prawnych

Osoby ubiegające się o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (po odbytej aplikacji i złożonym egzaminie radcowskim) powinny złożyć w Izbie następujące dokumenty:

 1.  Wniosek o wpis na listę radców prawnych do Dziekana Rady OIRP w Białymstoku;
 2. Kartę ewidencyjną, zgodnie ze wzorem określonym uchwałą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych Nr 777/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej (załącznik);
 3. Życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
 4. Oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;
 5. Dokument potwierdzający odbycie aplikacji radcowskiej;
 6. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego;
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 9. Oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych;
 10. Oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis;
 11. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
 12. Opinię okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego;
 13. Dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 14. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
 15. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 16. Dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis.

Zgodnie z uchwałą Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dniach 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną wynosi łącznie 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy OIRP w Białymstoku 51 1130 1059 0017 3208 0920 0001.

Wykaz dokumentów do pobrania

Pełnomocnik z urzędu

Zgodnie z uchwałą nr 1155/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu, pełnienie obowiązków pełnomocnika z urzędu dotyczy wszystkich radców prawnych, bez względu na formę wykonywania zawodu.

Za zgodą radcy prawnego można go wyznaczyć poza kolejnością alfabetyczną. Wyrażenie zgody oraz jej aktualizacja następuje poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego poniżej. Cofnięcie zgody wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.

Wykaz dokumentów do pobrania

Nieodpłatna pomoc prawna

Program nieodpłatnej pomocy prawnej został wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Ustawa zakłada udzielanie darmowej, przedsądowej pomocy prawnej osobom, których nie stać na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej, a także przedsiębiorcom, którzy w ostatnim roku nie zatrudniali pracowników.
Zasady wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poza wskazaną ustawą, reguluje Uchwała Nr 203/XI/2021 Prezydium Krajowej Radcy Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

Wykaz dokumentów do pobrania

Przeszukanie u radcy prawnego

W przypadku przeszukania kancelarii, mieszkania lub innych pomieszczeń radcy prawnego, zgodnie z art. 18 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego Radca prawny obowiązany jest żądać udziału przedstawiciela samorządu w przeszukaniu, w wyniku którego mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawodowej.
Podstawą prawną do żądania asysty członka samorządu radcowskiego przy przeszukaniu, w przypadku możliwości ujawnienia podczas tego przeszukania tajemnicy zawodowej radcy prawnego, jest art. 224 § 2 k.p.k., w związku z art. 18 KERP.

Rada OIRP w Białymstoku uchwałą z dnia 26 października 2020 r. powołała przedstawicieli upoważnianych do uczestniczenia w przeszukaniu:

 • r. pr. Izabela Śmietało- Żegunia- rejon białostocki
 • r. pr. Kamila Saniewska- rejon łomżyński
 • r. pr. Łukasz Kołos- rejon białostocki
 • r. pr. Maciej Lewandowski- rejon łomżyński
 • r. pr. Paweł Michalski- rejon suwalski
 • r. pr. Łukasz Bieńczyk- rejon suwalski.

Poza wskazanymi osobami, w razie potrzeby, w przeszukaniu może uczestniczyć każdy członek samorządu radców prawnych, wskazany przez radcę u którego przeszukanie ma nastąpić.

Wykaz dokumentów do pobrania

Pomoc socjalna

Zakładka w budowie

Wykaz dokumentów do pobrania

Plik 1

kwiecień 2024

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 2nd kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 3rd kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 4th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 5th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 6th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 7th kwiecień
Brak wydarzeń
8
9
10
11
12
13
14
Events for 8th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 9th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 10th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 11th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 12th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 13th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 14th kwiecień
Brak wydarzeń
15
16
17
18
19
20
21
Events for 15th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 16th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 17th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 18th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 19th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 20th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 21st kwiecień
Brak wydarzeń
22
23
24
25
26
27
28
Events for 22nd kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 23rd kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 24th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 25th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 26th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 27th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 28th kwiecień
Brak wydarzeń
29
30
1
2
3
4
5
Events for 29th kwiecień
Brak wydarzeń
Events for 30th kwiecień
Brak wydarzeń
Menu