Aplikacja

Informacje

Zgodnie z art. 32 ustawy o radcach prawnych celem aplikacji radcowskiej jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego, w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i opinii prawnych oraz przyswojenia zasad wykonywania zawodu. Aplikacja rozpoczyna się po uzyskaniu wpisu na listę aplikantów radcowskich i złożeniu ślubowania, i trwa trzy lata. Szkolenie zawodowe odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń oraz praktyk.

Organizacja roku szkoleniowego

Terminy kolokwiów

Składki i opłaty za aplikację

 1. Aplikant radcowski zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości określonej w Uchwale nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17.09.2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych. Opłata jest równa 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę i w 2022 r. wynosi 301 zł.
 2. Aplikant radcowski zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej za każdy rok szkolenia w terminie określonym Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, w której odbywa aplikację. Wysokość opłaty rocznej za aplikację radcowską określa Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Opłata w 2022 r. wynosi 5.850 zł.
 3. Aplikant radcowski jako członek samorządu radców prawnych zobowiązany jest do uiszczania składki członkowskiej w wysokości określonej Uchwałą nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10.12.2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych KRRP. Składka członkowska aplikanta radcowskiego wynosi 30 zł miesięcznie, płatna do końca miesiąca za dany miesiąc poczynając od stycznia 2022r.

Wykaz dokumentów do pobrania

Akty prawne

Program aplikacji

Patronat

Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona. Aplikant zobowiązany jest do samodzielnego pogłębiania wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności zawodowych pod patronatem radcy prawnego.

Patronem aplikanta może być radca prawny, który daje rękojmię prawidłowego sprawowania patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;
 2. nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu;
 3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 4. nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;
 5. wypełnił obowiązek doskonalenia zawodowego w poprzednim cyklu szkoleniowym;
 6. wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona;

Patronem aplikanta powinien być radca prawny wykonujący zawód w tej samej kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w której aplikant odbywa aplikację, w rozumieniu art. 32 ust. 3 Ustawy o radach prawnych. Rada może wyznaczyć aplikantowi innego patrona, jeżeli wyznaczenie patrona, o który mowa w zdaniu pierwszym, jest niemożliwe lub niecelowe. Patronat nad aplikantem może także sprawować radca prawny wpisany na listę radców prawnych w innej Izbie niż aplikant, o ile spełnia warunki określone w § 11 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej i jest to uzasadnione względami zawodowymi lub szkoleniowymi. W trakcie aplikacji możliwa jest zmiana patrona na wniosek aplikanta lub patrona. Do wniosku o zmianę patrona należy dołączyć opinię o aplikancie sporządzoną przez dotychczasowego patrona. Radca prawny może być jednocześnie patronem nie więcej niż 4 aplikantów, a w uzasadnionych przypadkach 5 aplikantów, z zastrzeżeniem § 11 ust. 7 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej. Dopuszcza się tworzenie grup patronackich obejmujących nie więcej niż 10 aplikantów pod kierownictwem jednego patrona. Zasady tworzenia i prowadzenia grup patronackich określa uchwała Prezydium Krajowej Rady.

Do obowiązków patrona należy w szczególności:

 1. czuwanie nad czynnościami, które wykonuje aplikant w ramach umowy o pracę lub praktyki w kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w której patron wykonuje zawód, a także zlecanymi  mu do wykonania w trakcie spotkań, odbywanych nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
 2. wpajanie aplikantowi zasad wykonywania zawodu i zaznajamianie z czynnościami wchodzącymi w jego zakres;
 3. kształtowanie u aplikanta postawy zgodnej z zasadami zawartymi w Kodeksie etyki radcy prawnego;
 4. omawianie z aplikantem zasad występowania przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi;
 5. omawianie z aplikantem zasad obowiązujących radcę prawnego w stosunkach z klientami;
 6. umożliwienie aplikantowi uczestnictwa w rozprawach sądowych z udziałem i pod kierunkiem patrona lub innego wskazanego przez patrona radcy prawnego lub adwokata, co najmniej w wymiarze określonym w programie aplikacji
 7. organizowanie czynności zlecanych aplikantowi, w sposób który nie uniemożliwia aplikantowi udziału w zajęciach aplikantów;
 8. powierzanie aplikantowi w każdym roku szkoleniowym opracowania co najmniej sześciu pisemnych zadań spośród określonych w uchwale Prezydium Krajowej Rady.

W każdym roku szkoleniowym patron przekłada kierownikowi szkolenia pisemną informację o przebiegu patronatu za okresy:

 1. styczeń  – czerwiec – do dnia 15 lipca;
 2. lipiec – grudzień – niezwłocznie po odbyciu ostatniego spotkania z aplikantem w grudniu, nie później niż do dnia przedłożenia opinii o aplikancie.

Po zakończeniu każdego roku szkoleniowego patron przekłada Radzie pisemną opinię o aplikancie. Wzór opinii określa Prezydium Krajowej Rady.

W szczególności zachęcamy do zapoznania się ze zbiorem Zasad Dobrych Praktyk Patronatu, których celem jest m.in. wskazanie zasad przyczyniających się do zwiększenia efektywności patronatu jako jednego z trzech filarów kształcenia aplikantów radcowskich. Doskonalenie patronatu przyczyni się do wzmacniania procesu kształcenia aplikantów i jak najlepszego przygotowania ich do wykonywania zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego. Do Zasad Dobrych Praktyk Patronatu został dołączony Suplement przepisów regulujących sprawowanie patronatu.

Wykaz dokumentów do pobrania

Praktyki

Ankiety

Egzamin wstępny na aplikację

Planowany termin egzaminów wstępnych na aplikacje w 2024 r.

Departament Zawodów Prawniczych informuje, że przeprowadzenie egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą w roku 2024 jest planowane na dzień 28 września 2024 r. (sobota).

Ogłoszenia o egzaminach wstępnych, o których mowa w art. 75c ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, art. 333 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 71d § 1 ustawy – Prawo o notariacie oraz art. 68 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, Minister Sprawiedliwości zamieści w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st luty
Brak wydarzeń
Events for 2nd luty
Brak wydarzeń
Events for 3rd luty
Brak wydarzeń
Events for 4th luty
Brak wydarzeń
5
6
7
8
9
10
11
Events for 5th luty
Brak wydarzeń
Events for 6th luty
Brak wydarzeń
Events for 7th luty
Brak wydarzeń
Events for 8th luty
Brak wydarzeń
Events for 9th luty
Brak wydarzeń
Events for 10th luty
Brak wydarzeń
Events for 11th luty
Brak wydarzeń
12
13
14
15
16
17
18
Events for 12th luty
Brak wydarzeń
Events for 13th luty
Brak wydarzeń
Events for 14th luty
Brak wydarzeń
Events for 15th luty
Brak wydarzeń
Events for 16th luty
Brak wydarzeń
Events for 17th luty
Brak wydarzeń
Events for 18th luty
Brak wydarzeń
19
20
21
22
23
24
25
Events for 19th luty
Brak wydarzeń
Events for 20th luty
Brak wydarzeń
Events for 21st luty
Brak wydarzeń
Events for 22nd luty
Brak wydarzeń
Events for 23rd luty
Brak wydarzeń
Events for 24th luty
Brak wydarzeń
Events for 25th luty
Brak wydarzeń
26
27
28
29
1
2
3
Events for 26th luty
Brak wydarzeń
Events for 27th luty
Brak wydarzeń
Events for 28th luty
Brak wydarzeń
Events for 29th luty
Brak wydarzeń
Menu